آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر ساري ـ۲
۱۲/۰۶/۱۳۹۴
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر ساري ـ ۱
۱۲/۰۶/۱۳۹۴
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص الحاق خوراسگان به محدوده طرح جامع اصفهان
۱۲/۰۶/۱۳۹۴
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع ـ تفصيلي شهر مردهک
۱۰/۰۶/۱۳۹۴
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون لزوم حفاظت و احياء ارزش‌هاي شهرسازي و معماري ايراني ـ...
۱۰/۰۶/۱۳۹۴
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص ساخت و ساز در شمال ميدان سپاه شهر تهران
۱۰/۰۶/۱۳۹۴
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر گميش تپه
۱۰/۰۶/۱۳۹۴
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح ويژه شهر فرهنگي مذهبي آفتاب
۰۵/۰۶/۱۳۹۴
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص شهرهاي هوشمند آتي با فن‌آوري و اطلاعات مکاني سه بعدي
۰۵/۰۶/۱۳۹۴
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح تفصيلي بافت فرهنگي ـ تاريخي شيراز
۲۶/۰۵/۱۳۹۴
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر قزوين
۲۶/۰۵/۱۳۹۴
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع ـ تفصيلي شهر نگين‌شهر
۲۱/۰۵/۱۳۹۴
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون طرح حوزه آبخيز سد طالقان
۲۱/۰۵/۱۳۹۴
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص ارائه گزارش اوليه پيرامون ميراث صنعتي
۱۹/۰۵/۱۳۹۴
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح شهر کلاله
۱۹/۰۵/۱۳۹۴