آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
آيين نامه اجرايي ماده (۵۲) قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي
۱۵/۰۲/۱۳۹۵
آيين نامه اجرايي تبصره بند (۱) ماده (۲۶) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲)...
۱۵/۰۲/۱۳۹۵
اضافه شدن شرکت گسترش صنايع بلوچ به گروه سه موضوع پيوست شماره (۱) آيين‌نامه اجرايي تشخيص، انطباق و طبقه‌بندي...
۱۵/۰۲/۱۳۹۵
آيين‌نامه کشت فراسرزميني
۱۱/۰۲/۱۳۹۵
الحاق ماده (۲۲) به آيين‌نامه اجرايي ماده (۲۰) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور
۰۸/۰۲/۱۳۹۵
آيين نامه اجرايي قانون حمايت از حقوق مصرف¬کنندگان خودرو
۰۴/۰۲/۱۳۹۵
آيين‌نامه اجرايي ماده (۲۵) قانون بهبود مستمر محيط کسب و کار
۰۴/۰۲/۱۳۹۵
آيين نامه اجرايي تبصره ماده (۶۶) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران
۰۴/۰۲/۱۳۹۵
آيين‌نامه اجرايي ماده (۲۶) اصلاحي قانون ماليات‌هاي مستقيم ـ مصوب۱۳۹۴ـ
۲۵/۰۱/۱۳۹۵
آيين¬نامه اجرايي تبصره (۱) ماده (۱۴۹) اصلاحي قانون ماليات‌هاي مستقيم ـ مصوب ۱۳۹۴ـ
۲۵/۰۱/۱۳۹۵
آيين¬نامه اجرايي ماده (۳۴) اصلاحي قانون ماليات¬هاي مستقيم ـ مصوب ۱۳۹۴ ـ
۲۵/۰۱/۱۳۹۵
آيين‏نامه سفر کاري اعضاي شوراهاي اسلامي محلي به خارج از کشور
۲۵/۰۱/۱۳۹۵
کاهش تعداد طبقات تعرفه‌اي کليه رديف‌هاي تعرفه جداول پيوست آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات
۲۲/۱۲/۱۳۹۴
آيين‌نامه اجرايي ماده (۴۶) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ
۲۲/۱۲/۱۳۹۴
آيين‌نامه اجرايي مواد (۴) و (۷) قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي
۲۲/۱۲/۱۳۹۴