آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح آیین¬نامه¬ اجرایی جزء (۲) بند (و) تبصره (۲) و بند (د) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰...
۰۸/۰۶/۱۴۰۰
اصلاح ماده (۵) اصلاحی اساسنامه شرکت سهامی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
۰۴/۰۶/۱۴۰۰
اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند (ح) ماده (۹۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری...
۰۴/۰۶/۱۴۰۰
اصلاح آیین¬نامه اجرایی ماده (۸) قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری
۱۴/۰۵/۱۴۰۰
اصلاح بند (۲ـ ۳ـ ۲) اصلاحی ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات
۱۴/۰۵/۱۴۰۰
اصلاح تبصره (۳) الحاقی به ماده (۷) آیین¬نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲۱) و ماده (۱۲۱) قانون مدیریت خدمات...
۱۴/۰۵/۱۴۰۰
اصلاح ماده‌(۵) آیین‌نامه اجرایی ماده‌(۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
۱۶/۰۴/۱۴۰۰
اصلاح بند (۱) ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۵) مکرر قانون صدور چک
۲۷/۰۲/۱۴۰۰
اصلاح ماده (۱۷) آیین‌نامه اجرایی برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار
۱۶/۰۲/۱۴۰۰
اصلاح آیین‌‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات
۲۵/۰۱/۱۴۰۰
اصلاح تبصره (۳) بند (ز) اصلاحی ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و...
۲۵/۰۱/۱۴۰۰
اصلاح تبصره ( ۳) ماده ( ۹۱ ) آییننامه اجرایی ماده ( ۱۴ ) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی
۰۴/۱۲/۱۳۹۹
اصلاح آیین¬نامه نحوه فعالیت دستگاه¬های اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
۰۴/۱۲/۱۳۹۹
اصلاح ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
۰۴/۱۲/۱۳۹۹
اصلاح ماده (۱) آیین¬نامه نحوه پرداخت حق¬الزحمه مجریان و ناظران انتخابات
۲۰/۱۱/۱۳۹۹