آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأي شماره ۱۳۷۰۸۶۸ هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري با موضوع: بازنگري طرح...
۰۸/۰۷/۱۴۰۲
رأي شماره۱۳۷۲۹۷۲ هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري با موضوع: مصوبه...
۰۸/۰۷/۱۴۰۲
رأي شماره ۱۳۶۸۶۷۴ هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ت از تصويب...
۰۸/۰۷/۱۴۰۲
رأي شماره ۱۲۹۴۰۲۱ هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري با موضوع: بخشنامه شماره...
۰۸/۰۷/۱۴۰۲
رأي شماره ۱۲۳۱۸۲۰ هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۲...
۰۸/۰۷/۱۴۰۲
رأي شماره ۱۱۷۸۸۰۸ هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۱۸ عوارض نصب آنتن‌ها و دکل‌هاي...
۰۸/۰۷/۱۴۰۲
رأي شماره ۱۱۳۶۰۵۹ هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با موضوع: ارزش معاملاتي تبصره ۱۱ ماده صد...
۰۸/۰۷/۱۴۰۲
رأي شماره ۱۱۵۳۱۸۲ هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند «چ» ماده ۴۴ آيين‌نامه...
۰۸/۰۷/۱۴۰۲
رأي شماره ۱۱۴۲۲۵۸ هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: آيين‌نامه اجرايي نحوه و شرايط...
۰۸/۰۷/۱۴۰۲
رأي شماره ۱۱۶۷۸۷۳ هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده...
۰۸/۰۷/۱۴۰۲
رأي شماره ۱۱۶۵۳۶۳ هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري با موضوع: بخشنامه...
۰۸/۰۷/۱۴۰۲
رأي شماره ۱۱۶۲۱۰۴ هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري با موضوع: اطلاق...
۰۸/۰۷/۱۴۰۲
رأي شماره ۱۱۳۷۷۸۰ - ۱۱۲۹۶۳۵ هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري با موضوع:...
۰۸/۰۷/۱۴۰۲
رأي شماره ۱۰۵۷۹۹۴ هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: نامه شماره ۹۹/۲۷۹۱۶۷ مورخ...
۰۸/۰۷/۱۴۰۲
رأي شماره۱۰۵۷۷۹۲ هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: عبارت هيأت رئيسه از ماده ۱۹...
۰۸/۰۷/۱۴۰۲