آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
در خصوص نحوه اجراي بند (پ) ماده ۶ قانون احکام دائمي برنامه‌هاي توسعه کشور) ابطال نشد رأي شماره ۲۸۶۰۲۱۲...
۰۳/۰۲/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۰۱۱۸۴۰ هيأت تخصصي کار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري با موضوع: نامه شماره ۳۵۰۹۰/۱۲۷۵۷۴۰...
۰۳/۰۲/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۰۱۱۷۳۸ هيأت تخصصي کار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۱ ماده ۶ آيين‌نامه...
۰۳/۰۲/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۰۰۸۰۷۱ هيأت تخصصي کار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري با موضوع: نامه شماره ۳۲۱۷۸...
۰۳/۰۲/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۰۰۵۱۵۷ هيأت تخصصي کار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري با موضوع: کل آيين نامه طرز اجراي...
۰۳/۰۲/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۰۰۴۲۸۰ هيأت تخصصي کار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري با موضوع: نامه شماره ۲۷۹۴ مورخ...
۰۳/۰۲/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۰۰۳۷۶۲ هيأت تخصصي کار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري با موضوع: بخشنامه شماره ۵۴۶۲۴/۱۰۵/۱۴۰۲،...
۰۳/۰۲/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۰۰۲۲۳۳ هيأت تخصصي کار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري با موضوع: دستورالعمل اجراي آيين‌نامه...
۰۳/۰۲/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۰۰۱۶۳۶ هيأت تخصصي کار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري با موضوع: بخشنامه شماره ۳۰۶۴/۱۴۰۲/۱۰۰۰...
۰۳/۰۲/۱۴۰۳
رأي شماره ۲۹۹۸۸۷۶ هيأت تخصصي کار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري با موضوع: بخشنامه ۱۶۵۱۰/۹۸/۵۰۲۰...
۰۳/۰۲/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۱۳۸۹۰۷ هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بخشنامه شماره ۷۵۰۵۰ مورخ...
۰۳/۰۲/۱۴۰۳
رأي شماره۳۱۲۹۹۳۰ هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بخشنامه مورخ ۲۴/۰۱/۱۴۰۲ قائم‌مقام...
۰۳/۰۲/۱۴۰۳
رأي شماره ۲۹۹۷۸۶۴ هيأت تخصصي کار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۲۰ آيين نامه شماره...
۰۳/۰۲/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۰۶۲۸۲۴ هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: اطلاق شق ۱ بند الف ماده ۲...
۰۱/۰۲/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۰۶۰۷۹۸ هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: تبصره بند شماره يک قسمت تذکرات...
۰۱/۰۲/۱۴۰۳