مرجع تصویب: مجلس شوراي اسلامي
شماره ویژه نامه: ۶۷۶
چهارشنبه،۳ اردیبهشت ۱۳۹۳
سال هفتاد شماره ۲۰۱۳۵
قانون آیین دادرسی کیفری