آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأي شماره ۲۶۵۴۳۵۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: نامه شماره ۶۶۳۰۱ مورخ ۱۶/۲/۱۳۹۸ رئيس سازمان...
۰۱/۱۲/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۶۵۴۲۸۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بخشنامه شماره ۴۷۸۶۶/۱۴۰۲ مورخ ۲۰/۳/۱۴۰۲ معاون...
۰۱/۱۲/۱۴۰۲
رأي شماره۲۳۱۸۵۲۴ هيأت تخصصي مالياتي، بانکي ديوان عدالت اداري با موضوع: بندهاي ۵ و ۶ ماده ۲۸ اساسنامه...
۰۱/۱۲/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۳۲۲۳۵۰ هيأت تخصصي مالياتي، بانکي ديوان عدالت اداري با موضوع: تعريف حافظه مياني در بند سوم...
۰۱/۱۲/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۳۲۴۱۸۳ هيأت تخصصي مالياتي، بانکي ديوان عدالت اداري با موضوع: آئين‌نامه اجرايي بند ق تبصره...
۰۱/۱۲/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۳۹۱۰۸۶ هيأت تخصصي مالياتي، بانکي ديوان عدالت اداري با موضوع: رديف ۲۸ جدول پيوست شماره ۲ موضوع...
۰۱/۱۲/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۳۹۱۷۸۳ هيأت تخصصي مالياتي، بانکي ديوان عدالت اداري با موضوع: عبارت «در هيأت‌هاي حل اختلاف...
۰۱/۱۲/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۳۹۲۲۳۴ هيأت تخصصي مالياتي، بانکي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند دوم تصويب‌نامه شماره ۱۲۴۴۱۶/ت...
۰۱/۱۲/۱۴۰۲
رأي شماره۲۲۹۹۳۸۶ هيأت تخصصي مالياتي، بانکي ديوان عدالت اداري با موضوع: حکم يک عبارت از بند (ب) رأي شماره...
۰۱/۱۲/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۴۸۷۹۰۳ هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۵ مصوبه...
۲۳/۱۱/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۴۸۳۷۷۴ هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري با موضوع: قسمت اخير ماده...
۲۳/۱۱/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۴۷۹۷۹۱ هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۱۱ آيين‌نامه...
۲۳/۱۱/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۴۳۳۵۷۷ هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري با موضوع: بند غ مصوبه...
۲۳/۱۱/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۷۲۷۳۵۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۶/ ۸ آگهي پذيرش نيروي انساني در قالب خريد...
۱۶/۱۱/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۶۱۷۰۱۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: متن صفحه دوم تعرفه عوارض محلي سال ۱۴۰۱ مصوب...
۱۴/۱۱/۱۴۰۲