آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
آيين نامه حمايت از توليد، دانش‌بنيان و اشتغال‌آفرين در حوزه علوم، تحقيقات و فناوري
۱۹/۰۶/۱۴۰۱
آيين نامه اجرايي بند (خ) الحاقي به ماده (۲) قانون توسعه و بهينه سازي آب شرب شهري و روستايي در کشور
۱۹/۰۶/۱۴۰۱
آيين‌نامه اجرايي ماده (۱۰) قانون حمايت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنيان و تجاري‌سازي نوآوري‌ها و اختراعات
۱۹/۰۶/۱۴۰۱
آيين‌نامه اجرايي بند (ب) ماده (۱۷) قانون جهش توليد دانش بنيان
۱۹/۰۶/۱۴۰۱
تصويب‌نامه درخصوص اخذ گواهي اسقاط توليدکنندگان موتورسيکلت و خودروهاي ديزلي از مراکز اسقاط
۱۹/۰۶/۱۴۰۱
تصويب‌نامه درخصوص تعيين بانک هاي عامل و سهميه آنها براي پرداخت تسهيلات طرح ويژه بهسازي و نوسازي مسکن...
۱۹/۰۶/۱۴۰۱
تصويب‌نامه درخصوص واردات خودرو
۱۹/۰۶/۱۴۰۱
نظريه‌ رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد...
۱۹/۰۶/۱۴۰۱
مصوبات جلسه سي و چهارم کارگروه تعامل‌پذيري دولت الکترونيکي کشور
۱۶/۰۶/۱۴۰۱
مصوبات جلسه سي و سوم کارگروه تعامل‌پذيري دولت الکترونيکي کشور
۱۶/۰۶/۱۴۰۱
مصوبات جلسه سي و دوم کارگروه تعامل‌پذيري دولت الکترونيکي کشور
۱۶/۰۶/۱۴۰۱
مصوبات جلسه سي و يکم کارگروه تعامل‌پذيري دولت الکترونيکي کشور
۱۶/۰۶/۱۴۰۱
آيين‌نامه ايمني کار در فضاي بسته
۱۶/۰۶/۱۴۰۱
نظريه‌‌‌هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول...
۱۶/۰۶/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون تعيين محدوده و حريم روستاهاي واقع در حريم شهرها
۱۴/۰۶/۱۴۰۱