آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۳۵۲ مورخ ۱۵/۱۱/۱۴۰۲ کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در خصوص اصلاح مصوبه شماره...
۲۸/۱۲/۱۴۰۲
مصوبه شماره ۵ جلسه شماره ۳۵۲ مورخ ۱۵/۱۱/۱۴۰۲ کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در خصوص تمديد مهلت مصوبه شماره...
۲۸/۱۲/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۸۷۰۸۶۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: آيين‌نامه انضباطي حوزه حمل و نقل مسافر مصوب...
۲۸/۱۲/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۸۷۰۷۸۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: کليه صورتجلسات کميته موضوع بند ۹ مصوبه شماره...
۲۸/۱۲/۱۴۰۲
اصلاح ماده (۱۱) آيين‌نامه واردات خودروهاي نو
۲۸/۱۲/۱۴۰۲
آيين‌نامه اجرايي بند (ح) تبصره (۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
۲۸/۱۲/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص مجوز خريد پانزده (۱۵) دستگاه خودروي سواري توليد داخل توسط استانداري سمنان
۲۸/۱۲/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص همترازي دبيرکل هيئت امناي نهاد کتابخانه هاي عمومي کشور با مقامات موضوع بند (هـ) ماده...
۲۸/۱۲/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص اختصاص اعتبار مورد نياز سازمان پزشکي قانوني کشور جهت خريد تجهيزات شناسايي و تشخيص...
۲۸/۱۲/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تعيين شهرستان‌هاي کهنوج، قلعه¬گنج، رودبار جنوب، منوجان و بخش فارياب در استان کرمان...
۲۸/۱۲/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص حقوق بهره‌برداران ساختمان پلاک ثبتي (۲) فرعي از (۳۴۰۶) اصلي واقع در بخش (۳) تهران
۲۸/۱۲/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص ورود قطعي تعداد (۱۸۷) دستگاه ماشين‌آلات سنگين و نيمه سنگين و تجهيزات خارجي فعالان...
۲۸/۱۲/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص اصلاحي برخي از جداول کتاب مقررات صادرات و واردات
۲۸/۱۲/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تعيين سود بازرگاني انواع خودروي سواري برقي با شماره تعرفه (۸۷۰۳۸۰۰۰)
۲۸/۱۲/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص خروج برخي از مصوبات هيئت وزيران (پيوست) از طبقه‌بندي محرمانه و نسخ صريح برخي از آنها
۲۸/۱۲/۱۴۰۲