آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
قانون نحوه کمکهاي اشخاص حقيقي و حقوقي به سازمان آموزش فني و حرفه‌اي کشور
۱۳/۰۹/۱۴۰۰
قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت
۲۷/۰۸/۱۴۰۰
قانون تفسير بند «ز» تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
۱۲/۰۷/۱۴۰۰
قانون موافقتنامه انتقال محکومين بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت فدراسيون روسيه
۱۰/۰۷/۱۴۰۰
نظريه‌‌‌هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول...
۰۸/۰۷/۱۴۰۰
قانون جهش توليد مسکن
۰۱/۰۷/۱۴۰۰
نظريه‌‌‌هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول...
۲۹/۰۶/۱۴۰۰
قانون واگذاري مالکيت مربوط به تأسيسات آب و فاضلاب
۰۶/۰۶/۱۴۰۰
قانون تمديد مهلت جذب اعتبارات تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي سال ۱۳۹۹ کل کشور
۰۲/۰۶/۱۴۰۰
نظريه‌‌‌ رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد...
۲۰/۰۵/۱۴۰۰
نظريه‌‌‌هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول...
۱۴/۰۵/۱۴۰۰
نظريه‌‌‌هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول...
۰۶/۰۵/۱۴۰۰
قانون ماليات بر ارزش افزوده
۱۷/۰۴/۱۴۰۰
قانون اصلاح موادي از قانون حمايت از توسعه صنايع پايين‌دستي نفت خام و ميعانات گازي با استفاده از سرمايه‌گذاري...
۱۴/۰۴/۱۴۰۰
نظريه‌‌‌هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول...
۰۷/۰۴/۱۴۰۰