آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
نظريه‌‌‌ رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد...
۲۵/۱۱/۱۴۰۰
قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلامي افغانستان در خصوص ارتباط بين‌المللي...
۲۸/۱۰/۱۴۰۰
قانون اصلاح ماده (۱۸۲) قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي
۱۸/۱۰/۱۴۰۰
نظريه‌‌‌ رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد...
۰۷/۱۰/۱۴۰۰
قانون تصويب مقاوله نامه ايمني و بهداشت شغلي ۱۹۸۱ (۱۳۶۰) (شماره ۱۵۵) و سند الحاقي (پروتکل) ۲۰۰۲ (۱۳۸۱)...
۲۳/۰۹/۱۴۰۰
نظريه‌‌‌ رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴)الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد...
۱۷/۰۹/۱۴۰۰
قانون تصويب اصلاحات کنوانسيون بين‌المللي استانداردهاي آموزش، صدور گواهينامه و نگهباني براي دريانوردان...
۱۳/۰۹/۱۴۰۰
قانون تصويب اصلاحات کنوانسيون بين‌المللي استانداردهاي آموزش، صدور گواهينامه و نگهباني براي دريانوردان...
۱۳/۰۹/۱۴۰۰
قانون سند الحاقي (پروتکل) حفاظت از تنوع زيستي الحاقي به کنوانسيون چهارچوب حفاظت از محيط زيست دريايي درياي...
۱۳/۰۹/۱۴۰۰
قانون نحوه کمکهاي اشخاص حقيقي و حقوقي به سازمان آموزش فني و حرفه‌اي کشور
۱۳/۰۹/۱۴۰۰
قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت
۲۷/۰۸/۱۴۰۰
قانون تفسير بند «ز» تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
۱۲/۰۷/۱۴۰۰
قانون موافقتنامه انتقال محکومين بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت فدراسيون روسيه
۱۰/۰۷/۱۴۰۰
نظريه‌‌‌هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول...
۰۸/۰۷/۱۴۰۰
قانون جهش توليد مسکن
۰۱/۰۷/۱۴۰۰