آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
آيين‌نامه تشويق و حمايت از نخبگان و سرآمدان شاهد و ايثارگر
۱۱/۱۰/۱۳۹۸
اصلاح بندهاي (۷) و (۸) ماده (۱) آيين‌نامه اجرايي بند (۳) قانون الحاق يک ماده به قانون تعيين تکليف استخدامي...
۲۰/۰۸/۱۳۹۸
آيين نامه اجرايي ماده (۹) قانون حمايت از حقوق معلولان (آموزش عالي رايگان افراد داراي معلوليت نيازمند)
۱۴/۰۸/۱۳۹۸
آيين نامه اجرايي ماده (۱۴) الحاقي قانون مبارزه با پولشويي
۳۰/۰۷/۱۳۹۸
اصلاح آيين‌نامه اجرايي تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور
۲۲/۰۷/۱۳۹۸
اصلاح ماده (۲۶) آيين‌نامه نظام سنجش اعتبار
۱۱/۰۷/۱۳۹۸
اصلاح تبصره (۴) ماده (۴) اصلاحي آيين‌نامه اجرايي ماده (۲۰) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي...
۱۱/۰۷/۱۳۹۸
آيين‌نامه اجرايي بند (چ) ماده (۳۷) قانون احکام دائمي برنامه‌هاي توسعه کشور
۱۱/۰۷/۱۳۹۸
اصلاح تبصره (۲) ماده (۴) آيين¬نامه اجرايي بند (الف) ماده (۹) قانون رفع موانع توليد رقابت-پذير و ارتقاي...
۰۱/۰۷/۱۳۹۸
اصلاح آيين‌نامه اجرايي تشکيلات، انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي روستا و نحوه انتخاب دهيار
۰۱/۰۷/۱۳۹۸
اصلاح آيين‌نامه استخدامي دهياري‌هاي کشور
۰۱/۰۷/۱۳۹۸
آيين‌نامه اجرايي قانون پيشگيري و مقابله با تقلب در تهيه آثار علمي
۱۲/۰۶/۱۳۹۸
آيين‌نامه اجرايي بند (الف) ماده (۷۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري...
۱۲/۰۶/۱۳۹۸
الحاق يک تبصره به ماده ۱ آيين‌نامه معاملات بنياد مسکن انقلاب اسلامي
۱۱/۰۸/۱۳۹۶
اصلاح نصابهاي مندرج در ماده۷ آيين‌نامه معاملات بنياد مسکن انقلاب اسلامي
۱۲/۰۷/۱۳۹۶