آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تصويب‌نامه درخصوص تبادل اطلاعات مورد نياز بين سامانه تدارکات‌الکترونيکي دولت (ستاد) و سامانه خدمات غير‌حضوري...
۲۲/۰۴/۱۴۰۰
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۸۰۱۳/ت۵۸۷۰۸هـ مورخ ۲۹/۱/۱۴۰۰
۲۲/۰۴/۱۴۰۰
تصويب‌نامه درخصوص تعيين آقاي اکبر کميجاني به عنوان رييس کل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران
۲۲/۰۴/۱۴۰۰
تصويب‌نامه درخصوص تقسيمات کشوري در شهرستانهاي سيب‌ سوران و مهرستان در استان سيستان و بلوچستان
۲۲/۰۴/۱۴۰۰
اصلاح تصويب‌نامه درمورد حد نصاب اعتراض به آراي هيئت¬هاي بدوي تشخيص مطالبات
۲۲/۰۴/۱۴۰۰
اصلاح تصويب‌نامه درخصوص امتياز فوق‌العاده مديريت هر يک از عناوين مديريت و سرپرستي
۲۲/۰۴/۱۴۰۰
آيين¬نامه اجرايي بند (د) تبصره (۱۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
۲۲/۰۴/۱۴۰۰
مصوبات جلسه ۲۸/۲/۱۴۰۰ هيأت امناي صندوق توسعه ملي
۰۳/۰۴/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص مصوبات منسوخ در موضوع مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي
۱۳/۰۳/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص الحاق روستاي جمکران دهستان قنوات بخش مرکزي شهرستان قم استان قم به شهر قم
۱۳/۰۳/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص قيمت هر ليتر نفت کوره مصرفي کارخانه هاي سيمان در سال هاي ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰
۱۳/۰۳/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تسري ميزان واردات کالاهاي مشمول کاهش سود بازرگاني در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي به منطقه...
۱۳/۰۳/۱۴۰۰
آيين نامه اجرايي بند (ب) تبصره (۱۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
۱۳/۰۳/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تعيين نصاب معاملات موضوع ماده(۳) قانون برگزاري مناقصات ـ مصوب۱۳۸۳ـ
۲۹/۰۲/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تعيين محدوده منطقه ويژه اقتصادي شهر فرودگاهي امام خميني (ره) به مساحت (۲۵۰۰) هکتار
۲۹/۰۲/۱۴۰۰