آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأي وحدت رويه شماره ۸۳۴ هيأت عمومي ديوان عالي کشور
۱۶/۰۶/۱۴۰۲
رأي شماره ۱۰۶۷۲۹۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۱۰ بخشنامه شماره ۲۵۷۱۱۱/ ۹۹ ـ ۲۵/۳/۱۳۹۹...
۱۶/۰۶/۱۴۰۲
رأي شماره ۹۸۹۹۸۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بندهاي ۱، ۲، ۳، ۴، و ۶ ماده ۲۴ تعرفه عوارض و...
۱۳/۰۶/۱۴۰۲
رأي شماره ۹۸۹۹۵۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بخشنامه شماره ۳۴۳/۷۰۰ مورخ ۹/۸/۱۴۰۱ سرپرست معاونت...
۱۳/۰۶/۱۴۰۲
رأي شماره ۹۸۹۸۴۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۳/۷ دستورالعمل شماره ۵۷۰۵۴۷/۹۹ ـ ۲۴/۶/۱۳۹۹...
۱۳/۰۶/۱۴۰۲
رأي شماره ۹۲۰۶۱۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۵ ماده ۳ و تبصره‌هاي ۴ و ۵ آن از تفاهم‌نامه...
۱۳/۰۶/۱۴۰۲
رأي شماره ۹۲۰۶۰۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال ابلاغ انتصاب معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان...
۱۳/۰۶/۱۴۰۲
رأي شماره ۹۲۰۴۷۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: نامه شماره ۲۵۴۳۴/ ۱ـ ۱ ص پ مورخ ۱۰/۳/۱۴۰۱ مديرعامل...
۱۳/۰۶/۱۴۰۲
رأي شماره ۹۲۰۴۲۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: تبصره ۵ رديف ۲ بند الف بخشنامه شماره ۱۲۱۸۰۱ـ...
۱۳/۰۶/۱۴۰۲
رأي شماره ۷۹۲۵۱۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: تبصره ۱ از فصل بيست و دوم تعرفه عوارض محلي سال...
۱۳/۰۶/۱۴۰۲
رأي شماره ۷۹۲۳۰۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: رديف ۲ جدول موضوع بند ۱ تصويب‌نامه شماره ۱۰۹۳۵۱/ت۵۲۴۶۷...
۱۳/۰۶/۱۴۰۲
رأي شماره ۷۹۱۲۹۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۲ مصوبات مورخ ۱۸/۵/۱۴۰۰ و ۱۸/۶/۱۴۰۰ و بند...
۱۱/۰۶/۱۴۰۲
رأي شماره ۷۹۱۱۶۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: درج محدوديت مقرر در جزء ۸ ماده ۱ آيين‌نامه تاسيس،...
۱۱/۰۶/۱۴۰۲
رأي شماره ۷۲۷۰۵۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۵ مصوبه مورخ ۱۴/۲/۱۳۹۹ شوراي اسلامي شهر...
۱۱/۰۶/۱۴۰۲
رأي شماره ۷۲۷۰۱۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: حکم مقرر در فراز مورد شکايت از نامه شماره ۸۰۰۳...
۱۱/۰۶/۱۴۰۲