آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تصويب‌نامه شوراي عالي فضاي مجازي در مورد ساختار و تشکيلات مرکز ملي فضاي مجازي کشور
۱۷/۰۸/۱۳۹۱
انتصاب آقاي دكتر محمدرضا كشاورزي به عنوان معاون محتواي مركز ملي
۱۷/۰۸/۱۳۹۱
انتصاب آقاي مهندس حامد دهقاني به عنوان معاون امنيت مركز ملي
۱۷/۰۸/۱۳۹۱
انتصاب آقاي مهندس عليرضا شاه‌ميرزايي به عنوان معاون تنظيم مقررات مركز ملي
۱۷/۰۸/۱۳۹۱
انتصاب آقاي مهندس جعفر بلوك‌آذري به عنوان مشاور و مديركل حوزه رياست مركز ملي
۱۷/۰۸/۱۳۹۱
تصويب‌نامه شوراي عالي فضاي مجازي در خصوص شرح وظايف، اختيارات و اعضاي كميسيون عالي امنيت فضاي مجازي كشور
۱۷/۰۸/۱۳۹۱
تصويب‌نامه شوراي عالي فضاي مجازي در خصوص شرح وظايف، اختيارات و اعضاي كميسيون عالي امنيت فضاي مجازي كشور
۱۷/۰۸/۱۳۹۱
انتصاب آقاي مهندس مسعود گرشاسبي به عنوان معاون برنامه‌ريزي، پشتيباني و منابع انساني مركز ملي
۱۷/۰۸/۱۳۹۱
مصوبه شوراي عالي فضاي مجازي درخصوص وظايف و اختيارات و اعضاي «کميسيون عالي تنظيم مقررات فضاي مجازي کشور»
۰۱/۰۸/۱۳۹۱
اساسنامه مرکز ملي فضاي مجازي کشور
۲۵/۰۷/۱۳۹۱
اساسنامه مركز ملي فضاي مجازي كشور
۲۵/۰۷/۱۳۹۱
اساسنامه مركز ملي فضاي مجازي كشور
۲۵/۰۷/۱۳۹۱