آخرین قوانین و مقررات
سامانه دستور در حال ارتقا و بازبینی میباشد. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل info@rrk.ir اعلام نمایید.
تا تاریخ
از تاریخ
حذف بند (۱) تصویب نامه شماره ۶۲/ت۵۶۴۰۸هـ مورخ ۵/۱/۱۳۹۸
۲۶/۰۳/۱۳۹۸
اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۳۲۹۲/ت۵۵۷۰۴هـ مورخ ۱۰/۲/۱۳۹۸
۱۹/۰۳/۱۳۹۸
اصلاح ماده (۴۵) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور
۱۹/۰۳/۱۳۹۸
حذف بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۶۲/ت۵۶۴۰۸هـ مورخ ۵/۱/۱۳۹۸
۱۳/۰۳/۱۳۹۸
اصلاح تصویب نامه شماره ۱۷۶۳۲۷/ت۵۵۸۳۰هـ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۷
۲۸/۰۲/۱۳۹۸
اصلاح تصویب‌‌نامه شماره ۱۷۶۳۰۷/ت۵۶۱۸۳هـ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۷
۲۸/۰۲/۱۳۹۸
اصلاح بند (۳) تصویب‌نامه شماره ۱۳۷۱۶۱/ت۵۶۰۲۳هـ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۷
۲۵/۰۲/۱۳۹۸
اصلاح تصویب نامه شماره ۱۴۱۷۳۵/ت۵۶۱۶۷هـ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۷
۲۲/۰۲/۱۳۹۸
اصلاح بند (پ) تصمیم‌نامه شماره ۱۷۳۴۹۶/ت۵۰۲۰۴ن مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۲
۱۴/۰۲/۱۳۹۸
اصلاح تصویب نامه های شماره ۲۸۹۳/ت۵۶۴۰۳هـ مورخ ۱۹/۱/۱۳۹۸ و شماره ۲۷۶۲/ت۵۶۴۰۳هـ مورخ ۱۹/۱/۱۳۹۸
۱۴/۰۲/۱۳۹۸
اصلاح تصویب نامه شماره ۱۱۳۴۳۷/ت۵۵۸۵۵هـ مورخ ۲۸/۸/۱۳۹۷
۳۱/۰۱/۱۳۹۸
اصلاح تصویب نامه شماره ۱۴۶۶/ت۵۶۴۰۲هـ مورخ ۱۷/۱/۱۳۹۸
۳۱/۰۱/۱۳۹۸
اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۵۰۷۰۱/ت۵۵۹۵۳هـ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۷
۲۶/۰۱/۱۳۹۸
اصلاح بند (۲) تصویب نامه‌های شماره ۱۵۰۷۳۳/ت۵۵۹۴۹هـ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۷ و شماره ۱۵۰۷۳۴/ت۵۵۹۴۴هـ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۷
۱۹/۰۱/۱۳۹۸
اصلاح تصویب نامه شماره ۱۲۴۴۱۶/ت۵۶۰۵۶هـ مورخ ۲۱/۹/۱۳۹۷
۱۹/۰۱/۱۳۹۸