آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح تصويب نامه شماره ۱۷۸۶۸/ت۵۸۴۶۰هـ مورخ ۲۱/۲/۱۴۰۰
۱۶/۰۹/۱۴۰۱
اصلاح تصويب نامه شماره ۱۳۹۲۰۰/ت۶۰۳۹۷هـ مورخ ۷/۸/۱۴۰۱
۱۶/۰۹/۱۴۰۱
الحاق به تصويب‌نامه شماره ۱۱۷۵۲۳/ت۶۰۳۸۳هـ مورخ ۴/۷/۱۴۰۱
۱۲/۰۹/۱۴۰۱
اصلاح بند (۲) ماده (۱) تصويب‌نامه شماره ۱۲۵۵۲۲/ت۵۹۸۱۵هـ مورخ ۱۷/۷/۱۴۰۱
۱۲/۰۹/۱۴۰۱
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۶۹۴۴۹/ت۵۱۰۴۵هـ مورخ ۲۰/۶/۱۳۹۳
۲۶/۰۸/۱۴۰۱
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۱۱۱۳۲۵/ت۶۰۳۳۶هـ مورخ ۲۳/۶/۱۴۰۱
۲۶/۰۸/۱۴۰۱
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۱۱۷۵۲۶/ت۶۰۲۰۶هـ مورخ ۴/۷/۱۴۰۱
۲۶/۰۸/۱۴۰۱
اصلاح بند (۲) تصويب نامه شماره ۱۱۴۹۰۱/ت۶۰۱۸۴هـ مورخ ۳۰/۶/۱۴۰۱
۲۶/۰۸/۱۴۰۱
اصلاح بند (۲) تصويب‌نامه شماره ۱۰۱۰۸۱/ت۶۰۲۲۹هـ مورخ ۱۲/۶/۱۴۰۱
۲۶/۰۸/۱۴۰۱
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۱۱۷۴۶۷/ت۶۰۳۷۲هـ مورخ ۴/۷/۱۴۰۱
۲۶/۰۸/۱۴۰۱
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۲۵۸۱۷/ت۵۷۶۲۷هـ مورخ ۱۷/۳/۱۳۹۹
۲۴/۰۸/۱۴۰۱
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۹۵۲۴۰/ت۵۹۸۶۰هـ مورخ ۳/۶/۱۴۰۱
۱۶/۰۸/۱۴۰۱
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۸۶۸۴۳/ت۵۹۹۳۹هـ مورخ ۲۴/۵/۱۴۰۱
۱۶/۰۸/۱۴۰۱
اصلاح مقررات اجرايي ماده (۹) قانون حمايت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنيان و تجاري‌سازي نوآوري‌ها و اختراعات
۱۶/۰۸/۱۴۰۱
اصلاح آيين‌نامه اجرايي ماده (۶) قانون حمايت از اطفال و جوانان
۱۰/۰۸/۱۴۰۱