آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأي شماره ۸۲۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند (و) تبصره ۳ ماده واحده بودجه شهرداري کاشان در...
۲۴/۰۶/۱۴۰۱
رأي شماره ۸۲۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۲۳ تعرفه عوارض، درآمد و بهاي خدمات شهرداري لمزان...
۲۴/۰۶/۱۴۰۱
رأي شماره ۷۶۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: مواد ۴، ۹، ۱۵ و ۱۹ شيوه‌نامه ساماندهي و کنترل سيلاب...
۲۴/۰۶/۱۴۰۱
آيين‌نامه اصلاحي شوراي هنر
۲۲/۰۶/۱۴۰۱
مصوبه سند ترويج و تسهيل ازدواج دانشگاهيان
۲۲/۰۶/۱۴۰۱
آيين‌نامه شوراي راهبردي علم، فناوري و نوآوري دفاعي و امنيتي
۲۲/۰۶/۱۴۰۱
مصوبه نحوه اعتبارگذاري نشريات فرهنگستان‌هاي جمهوري اسلامي ايران
۲۲/۰۶/۱۴۰۱
مصوبه تعيين الزامات جديد اساسنامه دانشگاه مذاهب اسلامي
۲۲/۰۶/۱۴۰۱
مصوبات بيست و هشتمين جلسه شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري
۲۲/۰۶/۱۴۰۱
اصلاح تصويب‌نامه‌هاي شماره‌هاي ۱۶۱۰۸۳/ت۵۱۶۸۲هـ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۳ و ۱۵۴/ت۵۱۷۵۳هـ مورخ ۵/۱/۱۳۹۴ و ۱۰۹۳۳۶/ت۵۲۴۶۷هـ...
۲۲/۰۶/۱۴۰۱
قانون اصلاح ذيل جدول (۴ـ۲۴) محروميت‌زدايي تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
۲۲/۰۶/۱۴۰۱
قانون تفسير مواد (۳)، (۴) و (۵) قانون تسهيل صدور مجوزهاي کسب و کار
۲۲/۰۶/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص اقدامات اجرائي صورت‌گرفته در بافت تاريخي خميني شهر
۲۰/۰۶/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون طرح مجموعه شهري اردبيل
۲۰/۰۶/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون بازنگري طرح جامع تفصيلي شهر حاجي آباد
۲۰/۰۶/۱۴۰۱