آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
سياستهاي سوادآموزي
۱۶/۱۱/۱۳۸۵
ماده واحده « تأسيس مؤسسه هنرمندان پيشکسوت»
۱۱/۱۱/۱۳۸۵
ماده واحده « تأسيس خانه ملي گفت و گوي آزاد»
۱۱/۱۱/۱۳۸۵
ماده واحده « تأسيس خانه ملي گفت و گوي آزاد»
۱۱/۱۱/۱۳۸۵
تأييد انتخاب رؤساي دانشگاههاي الزهراء و کردستان
۱۱/۱۱/۱۳۸۵
اساسنامه خانه ملي گفت و گوي آزاد
۱۱/۱۱/۱۳۸۵
نحوه انتخاب رؤساي دانشکده‌ها و دانشگاههاي علوم پزشکي غيرمادر در موارد خاص
۱۱/۱۱/۱۳۸۵
الحاق يک تبصره به ماده۲ آيين‌نامه شوراي هنر
۲۲/۰۹/۱۳۸۵
الزام شوراي فرهنگ عمومي به پيگيري راهکارهاي جلوگيري از بروز و ظهور افراد، تشکل‌ها و انجمن‌هاي انحرافي...
۱۵/۰۹/۱۳۸۵
اصلاح و تکميل اساسنامه طرح شاهد (مصوب جلسه ۱۵۲ مورخ ۲۳/۸/۱۳۸۵ شوراي معين)
۱۵/۰۹/۱۳۸۵
ماده واحده تأسيس موزه تئاتر ايران
۱۵/۰۹/۱۳۸۵
آئين‌نامه جايزه ادبي جلال‌آل احمد
۱۵/۰۹/۱۳۸۵
اساسنامه بنياد علمي و فرهنگي استاد شهيد مرتضي مطهري
۱۵/۰۹/۱۳۸۵
انتخاب رئيس جهاد دانشگاهي
۱۵/۰۹/۱۳۸۵
تأييد انتخاب رؤساي دانشگاههاي علوم پزشکي کاشان و کرمانشاه
۱۵/۰۹/۱۳۸۵