آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبه شوراي عالي فضاي مجازي در خصوص «طرح‌هاي کلان مرکز ملي فضاي مجازي کشور جهت تدوين لايحه بودجه ۱۳۹۲»
۲۶/۱۰/۱۳۹۱
مصوبه شوراي عالي فضاي مجازي در خصوص شرح وظايف و اختيارات و اعضاي «كميسيون عالي ارتقاي توليد محتواي فضاي...
۲۶/۱۰/۱۳۹۱
مصوبه شوراي عالي فضاي مجازي در خصوص «طرح‌هاي كلان مركز ملي فضاي مجازي كشور جهت تدوين لايحه بودجه ۱۳۹۲»
۲۶/۱۰/۱۳۹۱
آيين‌نامه مالي ـ معاملاتي مرکز ملي فضاي مجازي کشور
۰۱/۰۹/۱۳۹۱
آيين‌نامه اداري ـ استخدامي مرکز ملي فضاي مجازي کشور
۰۱/۰۹/۱۳۹۱
آيين‌نامه اداري ـ استخدامي مركز ملي فضاي مجازي كشور
۰۱/۰۹/۱۳۹۱
آيين‌نامه مالي ـ معاملاتي مركز ملي فضاي مجازي كشور
۰۱/۰۹/۱۳۹۱
آيين‌نامه‌ي داخلي شوراي عالي فضاي مجازي کشور
۲۹/۰۸/۱۳۹۱
آيين‌نامه‌ي داخلي شوراي عالي فضاي مجازي كشور
۲۹/۰۸/۱۳۹۱
انتصاب آقاي مهندس حامد دهقاني به عنوان معاون امنيت مرکز ملي
۱۷/۰۸/۱۳۹۱
انتصاب آقاي مهندس جعفر بلوک‌آذري به عنوان مشاور و مديرکل حوزه رياست مرکز ملي
۱۷/۰۸/۱۳۹۱
انتصاب آقاي مهندس مسعود گرشاسبي به عنوان معاون برنامه‌ريزي، پشتيباني و منابع انساني مرکز ملي
۱۷/۰۸/۱۳۹۱
انتصاب آقاي دکتر محمدرضا کشاورزي به عنوان معاون محتواي مرکز ملي
۱۷/۰۸/۱۳۹۱
انتصاب آقاي مهندس عليرضا شاه‌ميرزايي به عنوان معاون تنظيم مقررات مرکز ملي
۱۷/۰۸/۱۳۹۱
تصويب‌نامه شوراي عالي فضاي مجازي در خصوص شرح وظايف، اختيارات و اعضاي کميسيون عالي امنيت فضاي مجازي کشور
۱۷/۰۸/۱۳۹۱