آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تصويب‌نامه در خصوص تعيين آقاي فرزاد مخلص¬الائمه به عنوان استاندار مرکزي
۲۶/۰۸/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تعيين آقاي مجتبي عبدالهي به عنوان استاندار البرز
۲۶/۰۸/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تعيين آقاي محمدمهدي اعلايي به عنوان استاندار قزوين
۲۶/۰۸/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تعيين آقاي سيد محمود حسيني¬پور به عنوان استاندار مازندران
۲۶/۰۸/۱۴۰۰
مصوبه شوراي رقابت در خصوص دستورالعمل تنظيم بازار پسماند
۲۶/۰۸/۱۴۰۰
مصوبه شوراي رقابت در خصوص اتخاذ تصميم درخصوص بند۳ مصوبه شماره ۶۳ شوراي رقابت مورخ ۲۸/۱/۱۳۹۰
۲۶/۰۸/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تعيين آقاي محمدصادق معتمديان به عنوان استاندار آذربايجان غربي
۰۵/۰۸/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تعيين آقاي زين¬العابدين رضوي خرم به عنوان استاندار آذربايجان شرقي
۰۵/۰۸/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تعيين آقاي يعقوبعلي نظري به عنوان استاندار خراسان رضوي
۰۵/۰۸/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تعيين آقاي علي¬محمد زنگانه به عنوان استاندار گلستان
۰۵/۰۸/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تعيين آقاي عليرضا قاسمي¬فرزاد به عنوان استاندار همدان
۰۵/۰۸/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تعيين آقاي اسداله عباسي به عنوان استاندار گيلان
۰۵/۰۸/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تعيين آقاي علي صالح‌آبادي به عنوان رييس کل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران
۲۵/۰۷/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تعيين آقاي محسن منصوري به عنوان استاندار تهران
۲۵/۰۷/۱۴۰۰
اصلاح بند (۱) تصويب‌نامه شماره ۶۳۷۳۷/ت۵۹۰۴۲ هـ مورخ ۲۱/۶/۱۴۰۰
۲۵/۰۷/۱۴۰۰