آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأي شماره ۳۲۷۴۸۲۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: رديف ۵ جدول بند ۱ و بند ۳ از تصويب‌نامه شماره...
۱۹/۰۱/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۱۹۷۴۰۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: نامه شماره ۲۲۴۰۴۶/ ۴۸۰۱۱ مورخ ۳/ ۱۲/ ۱۴۰۱ معاون...
۱۹/۰۱/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۱۴۶۳۷۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: عبارت "به استثناء انواع شيرهاي طعم‌دار" از ستون...
۱۹/۰۱/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۱۹۷۳۲۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۳ـ ۳ و عبارت مورد شکايت از بند ۵ ضوابط اجرايي...
۱۶/۰۱/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۱۹۷۳۰۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: آن قسمت از تبصره (۱) ماده (۱۴) شيوه‌نامه اجرايي...
۱۶/۰۱/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۱۴۶۵۹۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: الف. تبصره ۷ ماده ۲۱ تعرفه عوارض محلي و بهاي...
۱۶/۰۱/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۱۹۷۳۹۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: عطف به ماسبق نمودن الحاق يک تبصره به ذيل ماده...
۱۶/۰۱/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۱۹۷۳۸۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: نامه شماره ۰۱/ ۱۱۰/ ۸۸۰۶ مورخ ۲۵/ ۱/ ۱۴۰۱ مشاور...
۱۶/۰۱/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۱۹۷۳۷۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: قسمت‌هاي (الف) و (ب) بند ۳ مصوبه شماره ۱۰۵۵۱۱۱۶...
۱۶/۰۱/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۱۹۷۳۵۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۳ـ ۸ ذيل ماده (۳) آيين‌نامه تسهيل ادامه...
۱۶/۰۱/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۱۹۷۳۴۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: تصميم سازمان ثبت احوال داير بر ممنوعيت انتخاب...
۱۶/۰۱/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۱۴۶۵۴۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده ۳۹ آيين‌نامه استخدامي...
۱۱/۰۱/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۱۴۶۵۱۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۸ تصويب‌نامه شماره ۳۷۱۸/ت۵۷۵۹۳ هـ مورخ...
۱۱/۰۱/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۱۴۶۴۹۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: تصويب‌نامه شماره ۱۶۱۹۳/ت۵۷۲۸۰ هـ مورخ ۱۸/۲/۱۴۰۰...
۱۱/۰۱/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۱۴۶۴۱۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۲ بخشنامه شماره ۳۸/۱۰۰۱/۱/۲۲۱۲ مورخ ۸/۱۲/۱۴۰۱...
۱۱/۰۱/۱۴۰۳