آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
قانون فهرست قوانين و احکام نامعتبر در حوزه معدن
۰۴/۱۲/۱۳۹۹
قانون دائمي نمودن قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد
۲۳/۱۱/۱۳۹۹
قانون تفسير بند «ج» ماده (۱۱۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي...
۰۷/۱۰/۱۳۹۹
قانون تنظيم برخي از مقررات مالي، اداري و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش
۰۷/۱۰/۱۳۹۹
قانون اصلاح موادي از قانون ماليات‌هاي مستقيم
۰۷/۱۰/۱۳۹۹
قانون اقدام راهبردي براي لغو تحريم‌ها و صيانت از منافع ملت ايران
۲۰/۰۹/۱۳۹۹
قانون اصلاح قانون تضمين خريد محصولات اساسي کشاورزي
۱۷/۰۹/۱۳۹۹
قانون موافقتنامه بين دولتهاي ساحلي درياي خزر در زمينه حمل و نقل
۱۷/۰۹/۱۳۹۹
قانون تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون ماليات بر ارزش افزوده
۱۷/۰۹/۱۳۹۹
قانون الزام دولت به پرداخت يارانه کالاهاي اساسي
۱۵/۰۹/۱۳۹۹
قانون تأسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي
۰۵/۰۹/۱۳۹۹
قانون فهرست قوانين و احکام نامعتبر در حوزه سلامت
۲۸/۰۸/۱۳۹۹
قانون الحاق يک بند به تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور
۲۸/۰۸/۱۳۹۹
نظريه‌‌‌ رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد...
۲۷/۰۸/۱۳۹۹
نظريه‌‌‌ رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد...
۲۷/۰۸/۱۳۹۹