آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
نظريه‌‌‌هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول...
۳۱/۰۵/۱۴۰۱
اصلاحيه قانون سند الحاقي (پروتکل) بين دولت جمهوري اسلامي ايران و شوراي فدرال سوئيس به منظور اصلاح موافقتنامه...
۳۱/۰۵/۱۴۰۱
نظريه‌‌‌ رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد...
۱۸/۰۵/۱۴۰۱
قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري‌ها و دهياري‌ها
۱۳/۰۵/۱۴۰۱
نظريه‌‌‌‌ رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد...
۱۳/۰۵/۱۴۰۱
نظريه‌‌‌‌ رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول...
۰۸/۰۵/۱۴۰۱
قانون الحاق يک تبصره به ماده (۳۷) قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي
۰۸/۰۵/۱۴۰۱
قانون سند الحاقي(پروتکل) همکاري در زمينه مبارزه با جرائم سازمان‌يافته در درياي خزر الحاقي به موافقتنامه...
۰۲/۰۵/۱۴۰۱
قانون اصلاح قانون اصلاح مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومي کشور مصوب ۱۵/۱۲/۱۳۷۹
۰۲/۰۵/۱۴۰۱
نظريه‌‌‌هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول...
۲۱/۰۴/۱۴۰۱
نظريه‌‌‌هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول...
۰۹/۰۴/۱۴۰۱
قانون معاهده معاضدت حقوقي متقابل در امور مدني بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري فدرال برزيل
۰۲/۰۴/۱۴۰۱
قانون معاهده استرداد مجرمين بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري فدرال برزيل
۰۲/۰۴/۱۴۰۱
قانون ساماندهي صنعت خودرو
۲۴/۰۳/۱۴۰۱
قانون اصلاح تبصره (۱) بند (ب) ماده (۵۲) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت...
۰۵/۰۳/۱۴۰۱