آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تعيين تکليف دبيرخانه شوراي عالي اطلاع‌رساني
۰۶/۰۷/۱۳۹۵
تصميم‌گيري در خصوص شوراهاي عالي موازي با شوراهاي عالي فضاي مجازي
۱۱/۰۲/۱۳۹۵
مصوبه شوراي عالي فضاي مجازي با موضوع: سياست‌هاي حاکم بر برنامه ملّي بازي‌هاي رايانه‌اي
۱۷/۱۲/۱۳۹۴
اصلاح آيين‌نامه داخلي شوراي عالي فضاي مجازي
۱۴/۱۰/۱۳۹۴
مصوبه شوراي عالي فضاي مجازي در خصوص انتصاب سه نفر در مرکز ملي فضاي مجازي
۲۲/۰۲/۱۳۹۴
مصوبه شوراي عالي فضاي مجازي کشور با موضوع راهکار توسعه صادرات نرم‌افزار
۰۵/۰۲/۱۳۹۴
مصوبه شوراي عالي فضاي مجازي کشور با موضوع توسعه فضاي مجازي سالم، مفيد و ايمن
۰۵/۰۲/۱۳۹۴
مصوبه شوراي عالي فضاي مجازي با موضوع سياست‌هاي ساماندهي خدمات پيامکي ارزش افزوده و پيامک انبوهدر شبکه‌هاي...
۲۸/۱۲/۱۳۹۳
مصوبات جلسه پانزدهم شوراي عالي فضاي مجازي درخصوص تعريف و الزامات حاکم بر تحقق شبکه ملي اطلاعات و بودجه...
۲۳/۱۱/۱۳۹۲
مصوبه شوراي عالي فضاي مجازي در خصوص سياستهاي حاکم بر راه‌اندازي نقاط تبادل ترافيک داخلي (IXP) و ايجاد...
۱۳/۰۵/۱۳۹۲
مصوبه شوراي‌عالي فضاي مجازي درخصوص حمايت از ترافيک داخلي و ايجاد تمايز بين ترافيک داخلي با ترافيک سايتها...
۲۹/۰۴/۱۳۹۲
مصوبه شوراي عالي فضاي مجازي در خصوص اصول و سياستهاي حاکم بر مجوز خدمات سلامت در فضاي مجازي
۱۲/۰۴/۱۳۹۲
اصلاح مصوبه شوراي عالي فضاي مجازي در خصوص شرح وظايف و اختيارات و اعضاي «کميسيون عالي ارتقاي توليد محتواي...
۰۵/۱۱/۱۳۹۱
اصلاح مصوبه شوراي عالي فضاي مجازي در خصوص شرح وظايف و اختيارات و اعضاي «كميسيون عالي ارتقاي توليد محتواي...
۰۵/۱۱/۱۳۹۱
مصوبه شوراي عالي فضاي مجازي در خصوص شرح وظايف و اختيارات و اعضاي «کميسيون عالي ارتقاي توليد محتواي...
۲۶/۱۰/۱۳۹۱