آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأي شماره ۳۳۰۵۴۱۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: فراز دوم کد (۱۲) ذيل عنوان "مقررات وظيفه عمومي"...
۰۲/۰۳/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۳۰۵۱۹۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۳ ماده ۲ ضوابط خاص صدور پروانه کسب اتحاديه...
۰۲/۰۳/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۲۲۱۸۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: لذا بند ۶ از قسمت «نکاتي راجع به مرحله دوم آزمون...
۳۱/۰۲/۱۴۰۳
رأي شماره ۱۱۳۰۲۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۱۶ ضوابط اختصاصي گروه کالاهاي لوازم خانگي،...
۳۱/۰۲/۱۴۰۳
رأي شماره ۱۷۷۹۸۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۲ ماده ۳ و تبصره ۲ ذيل آن از آيين‌نامه انتخاب...
۲۶/۰۲/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۳۵۹۳۳۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: رديف‌هاي (۲/۱ )، (۳/۱) از بند (۱) و بندهاي (۲)...
۲۴/۰۲/۱۴۰۳
رأي شماره ۱۱۱۹۱۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: موارد ابطال شده و ابطال نشده برخي از مواد و تبصره‌هاي...
۱۶/۰۲/۱۴۰۳
رأي شماره ۱۱۱۹۱۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: موارد ابطال شده و ابطال نشده برخي از مواد و تبصره‌هاي...
۱۶/۰۲/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۲۷۶۹۵۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: نامه شماره ۱۱۹۱۵۲/۶۰ ـ ۸/۵/۱۳۹۷ وزارت صنعت ،...
۰۱/۰۲/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۲۷۵۸۲۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۲ مصوبه شماره ۲۹۲۹۷۲/۶۰ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۷...
۰۱/۰۲/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۲۷۵۷۶۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: صورتجلسه کميته تصويب طرح‌هاي هادي و تعيين محدوده...
۰۱/۰۲/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۲۷۴۹۲۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: تبصره ۲ الحاقي به بند ۳ـ۱ از مصوبه شماره ۲۸۸۱...
۰۱/۰۲/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۲۷۵۷۱۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۴ مصوبه شماره ۲۴۷۷ (رده‌بندي مصوبه ۲/۸۶/۹۷/۵)...
۲۹/۰۱/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۲۷۵۶۴۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۹ آيين‌نامه تقسيط عوارض و بهاي خدمات سال...
۲۸/۰۱/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۲۷۵۳۷۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۱ از مصوبه شماره ۲۶۹ مورخ ۵/۸/۱۴۰۰ شوراي...
۲۰/۰۱/۱۴۰۳