آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تصويب‌نامه در خصوص اقدامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي با همکاري معاونت رييس جمهور در امور زنان و...
۳۱/۰۶/۱۴۰۱
نظريه‌‌‌هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول...
۳۱/۰۶/۱۴۰۱
رأي شماره‌هاي ۹۳۱ و ۹۳۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: اطلاق تبصره ۲ ماده ۲۳ آيين‌نامه و مقررات...
۲۹/۰۶/۱۴۰۱
رأي شماره ۹۵۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: عبارت «پنير» در نامه شماره ۱۲۲۴۴/۲۳۲/ص ـ ۲۶/۱۰/۱۴۰۰...
۲۹/۰۶/۱۴۰۱
رأي شماره ۹۵۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۳ بخشنامه شماره ۲۸/۷۱۰ مورخ ۱۰/۷/۱۳۹۸ معاون...
۲۹/۰۶/۱۴۰۱
رأي شماره ۹۳۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: آن قسمت از تبصره ۵ ماده ۳۴ مقررات آموزشي دانشگاه...
۲۹/۰۶/۱۴۰۱
رأي شماره ۹۲۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند (ز) بخشنامه شماره ۱۱۷۶/۲۰۹/د ـ‌ ۲۰/۲/۱۴۰۰ معاون...
۲۹/۰۶/۱۴۰۱
رأي شماره ۹۲۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ۱ـ‌ بند ۲ـ۱۰ از پيوست شماره ۴ دستورالعمل تطبيق واحد...
۲۹/۰۶/۱۴۰۱
رأي شماره ۹۰۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: اطلاق حکم مقرر در رأي شماره ۲۷ـ۲۰۱ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۹...
۲۹/۰۶/۱۴۰۱
رأي شماره ۹۰۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۱۷ تصويب‌نامه شماره ۴۴۲۶۰/ت۵۶۹۳۲هـ ـ ۲۳/۴/۱۴۰۰...
۲۹/۰۶/۱۴۰۱
رأي شماره‌هاي ۹۰۳ و ۹۰۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۲ ترتيبات اجرايي دستورالعمل اجرايي...
۲۹/۰۶/۱۴۰۱
رأي شماره ۹۰۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: اطلاق حکم مقرر در دستورالعمل شماره ۵۲۴/۹۳/۲۰۰ ـ...
۲۹/۰۶/۱۴۰۱
رأي شماره‌هاي ۸۹۸ الي ۹۰۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: مدت اشتغال به تحصيل در زمان قبل از...
۲۹/۰۶/۱۴۰۱
رأي شماره‌هاي ۸۲۹ الي ۸۴۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: تبصره ۳ بند ۵ بخش ۰۳ـ ۹ از فصل نهم...
۲۹/۰۶/۱۴۰۱
سند راهبردي جمهوري اسلامي ايران در فضاي مجازي
۲۷/۰۶/۱۴۰۱