آخرین قوانین و مقررات
سامانه دستور در حال ارتقا و بازبینی میباشد. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل info@rrk.ir اعلام نمایید.
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت‌های اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر شیراز ـ الحاقات...
۰۵/۰۲/۱۴۰۰
مصوبه شورای‌عالی‌شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع ویژه شهر بشرویه
۰۵/۰۲/۱۴۰۰
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون ساخت و سازها در محور زیارت
۰۵/۰۲/۱۴۰۰
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح سامان‌دهی فضایی ـ عملکردی حوضه‌های آبریز سدهای...
۰۵/۰۲/۱۴۰۰
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح جامع فاز ۵ شهر جدید سهند
۰۵/۰۲/۱۴۰۰
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت اساسی طرح جامع مرتبط با تغییرات خط محدوده طرح...
۰۵/۰۲/۱۴۰۰
رأی شماره‌های ۱۶۹۹ و ۱۷۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۱۷۳۰۸۵/ت۵۶۳۴۲هـ ـ...
۰۴/۰۲/۱۴۰۰
رأی شماره ۱۷۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان...
۰۴/۰۲/۱۴۰۰
رأی شماره ۱۷۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۴۰۰/۹۸۳۲ ـ ۶/۳/۱۳۹۶ معاونت...
۰۴/۰۲/۱۴۰۰
رأی شماره ۱۷۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره ۵ تعرفه شماره ۱۲ عوارض سال ۱۳۹۸ شورای...
۰۴/۰۲/۱۴۰۰
رأی شماره ۱۷۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۲ نامه شماره ۱۲۱۲۱/س/۲۵۰/د ـ ۱۴/۹/۱۳۹۶...
۰۴/۰۲/۱۴۰۰
رأی شماره ۱۷۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره ۵ تعرفه عوارض شماره ۱۳ شورای اسلامی...
۰۴/۰۲/۱۴۰۰
رأی شماره ۱۷۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره ۲ ماده ۴ تعرفه شهرداری آرادان و تبصره۵...
۰۴/۰۲/۱۴۰۰
رأی شماره ۱۷۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره ۳ از ماده ۱۵ از دفترچه عوارض سال ۱۳۹۵...
۰۴/۰۲/۱۴۰۰
رأی شماره ۱۷۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۱۰۰/۳۱/۵۱۰۵۹/۹۶ مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۶...
۰۴/۰۲/۱۴۰۰