آخرین قوانین و مقررات
سامانه دستور در حال ارتقا و بازبینی میباشد. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل info@rrk.ir اعلام نمایید.
تا تاریخ
از تاریخ
رأی شماره‌های ۱۶۳۷ الی ۱۶۴۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای ۱ و ۲ و ۳ و ۴ بخشنامه...
۱۸/۰۱/۱۴۰۰
رأی شماره‌های ۱۶۴۹ الی ۱۶۵۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض. با توجه به اینکه مصوبه...
۱۸/۰۱/۱۴۰۰
رأی شماره‌های ۱۶۵۴ و ۱۶۵۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض. کارکنان پیمانی دادگستری...
۱۸/۰۱/۱۴۰۰
رأی شماره ۱۶۷۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره (۳) ماده (۳) آیین‌نامه استخدامی اعضای...
۱۸/۰۱/۱۴۰۰
رأی شماره ۱۶۷۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره ۳ ذیل جدول شماره ۱ و تبصره ذیل جدول...
۱۸/۰۱/۱۴۰۰
رأی شماره ۱۶۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۴ دستورالعمل شماره ۱۰۱۵/۶۰ ـ ۱۶/۹/۱۳۹۲...
۱۸/۰۱/۱۴۰۰
رأی شماره‌های ۱۶۰۲ و ۱۶۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۲ قسمت (ج) ماده ۱۴ تعرفه عوارض...
۱۷/۰۱/۱۴۰۰
رأی شماره ۱۶۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۱۷/۰۱/۱۴۰۰
رأی شماره‌های ۱۶۰۵ الی ۱۶۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۶ راهبردها و بند ۲ راهکارهای...
۱۷/۰۱/۱۴۰۰
رأی شماره ۱۶۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعرفه شماره ۵۰۴ـ ۹۵ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۴ شورای...
۱۷/۰۱/۱۴۰۰
رأی شماره ۱۶۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۱۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷...
۱۷/۰۱/۱۴۰۰
رأی شماره ۱۶۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۲۲۵۹۲/۱۵ ـ ۵/۲/۱۳۹۱ وزارت...
۱۷/۰۱/۱۴۰۰
رأی شماره ۱۶۱۲ الی ۱۶۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره ۶ الحاقی به ماده ۲ اصلاحی...
۱۷/۰۱/۱۴۰۰
رأی شماره ۱۶۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۴۵۹۲ ـ ۹/۱۱/۱۳۹۱ شورای اسلامی...
۱۷/۰۱/۱۴۰۰
رأی شماره ۱۶۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال آن قسمت از طرح جامع منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی...
۱۷/۰۱/۱۴۰۰