آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأي شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۷۱۸۶۳۸ هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با موضوع: عوارض ماده ۴۷ سال...
۳۰/۰۶/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۷۶۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکيلات و آيين دادرسي...
۳۰/۰۶/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۷۵۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۲ مصوبه شماره ۱۹۷ شوراي اسلامي شهر تاکستان...
۳۰/۰۶/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۷۶۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۱۵/۸ آگهي استخـدام پيماني سال ۱۳۹۱ دانشگاه...
۳۰/۰۶/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۷۶۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: مصوبه شماره ۴ جلسه مورخ ۱۰/۸/۱۳۹۴ هيأت چهار نفره...
۳۰/۰۶/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۷۶۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: با اعمال مقررات ماده ۱۳ قانون تشکيلات و آيين...
۳۰/۰۶/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۷۶۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۸ آيين‌نامه دورکاري (کار در خانه) موضوع...
۳۰/۰۶/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۷۵۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۱۹ تعرفه عوارض محلي سال‌هاي ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ شوراي...
۳۰/۰۶/۱۴۰۲
رأي شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۷۰۵۵۹۹ هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۳ اطلاعيه شماره ۴آزمون...
۳۰/۰۶/۱۴۰۲
مصوبات بيست و نهمين جلسه شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري
۲۸/۰۶/۱۴۰۲
مصوبات هفتاد و هفتمين نشست هيأت مقررات‌زدايي و بهبود محيط کسب و کار
۲۸/۰۶/۱۴۰۲
مصوبه الحاق يک بند جديد به ماده (۱) مصوبه سياست‌ها و ضوابط کيفيت بخشي دانشگاه فرهنگيان
۲۸/۰۶/۱۴۰۲
مصوبه انتخاب اعضاي پيوسته فرهنگستان علوم جمهوري اسلامي ايران
۲۸/۰۶/۱۴۰۲
مصوبه بهره مندي طلاب و فضلاي ايراني شاغل به تحصيل در حوزه هاي علميه خارج از کشور از تسهيلات غيرارزي
۲۸/۰۶/۱۴۰۲
مصوبه اعطاء مجوز صدور مدارک حوزوي و واگذاري آن به مديريت‌هاي استاني و مراکز حوزوي به شوراي عالي حوزه‌هاي...
۲۸/۰۶/۱۴۰۲