آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح آيين‌نامه اجرايي قانون نقل و انتقال سوابق بيمه يا کسور بازنشستگي بين صندوق‌هاي بازنشستگي و تجميع...
۲۲/۰۲/۱۴۰۳
تصويب‌نامه در خصوص الزام وزارت کشور نسبت به داير نمودن فرمانداري ويژه در شهرستان اردکان استان يزد
۲۲/۰۲/۱۴۰۳
تصويب‌نامه در خصوص واگذاري ششدانگ دو قطعه زمين با پلاک‏هاي ثبتي (۱۲۴۱) و (۱۲۴۲) واقع در بخش (۱۱) تهران،...
۲۲/۰۲/۱۴۰۳
مصوبه شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص بازنگري دستورالعمل ترويج شهرک‌سازي در کشور و نحوه صدور...
۲۲/۰۲/۱۴۰۳
اصلاح اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي اردبيل
۲۲/۰۲/۱۴۰۳
تصويب‌نامه در خصوص حق بهره‌برداري از منافع شش هزار و يکصد و چهار (۶۱۰۴) مترمربع از پلاک ثبتي (۵۰۷) فرعي...
۲۲/۰۲/۱۴۰۳
تصويب‌نامه در خصوص ثبت سفارش واردات (۲۰۰۰) دستگاه اتوبوس برون شهري با عمر کمتر از (۵) سال به منظور توسعه...
۲۲/۰۲/۱۴۰۳
متن جايگزين بند «ب» تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور
۲۲/۰۲/۱۴۰۳
اصلاح آيين نامه اجرايي ارتقاي اخلاق حرفه اي در نظام اداري
۲۲/۰۲/۱۴۰۳
تصويب‌نامه در خصوص مسافرت وزير صنعت، معدن و تجارت به کشور روسيه
۲۲/۰۲/۱۴۰۳
قانون ‌‌تأمين مالي توليد و زيرساختها
۲۲/۰۲/۱۴۰۳
اصلاح ماده (۱۵) اساسنامه شرکت سهامي مادر تخصصي مديريت ساخت و تهيه کالاي آب و برق (ساتکاب) و تبصره آن
۲۰/۰۲/۱۴۰۳
اصلاح اساسنامه صندوق نوآوري و شکوفايي
۲۰/۰۲/۱۴۰۳
اصلاح بند (۱) تصويب‌نامه شماره ۲۳۲۱۱۴/ت۶۲۲۹۴هـ مورخ ۱۶/۱۲/۱۴۰۲
۲۰/۰۲/۱۴۰۳
تصويب‌نامه در خصوص افزايش مستمري هاي بازنشستگي، ازکار افتادگي و مجموع مستمري هاي بازماندگان مشمول قانون...
۲۰/۰۲/۱۴۰۳