آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
قانون موافقتنامه انتقال محکومان به حبس بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري اسلامي افغانستان
۲۹/۰۱/۱۳۹۱
نظريه‌هاي‌‌ رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول...
۲۲/۰۱/۱۳۹۱
قانون موافقتنامه همکاري در زمينه قرنطينه گياهي و حفظ نباتات بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت فدراسيون...
۲۲/۰۱/۱۳۹۱
قانون اصلاح ماده (۸۷) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت
۱۹/۰۱/۱۳۹۱
قانون اجازه دريافت و پرداختهاي دولت در ماههاي فروردين و ارديبهشت سال ۱۳۹۱
۱۹/۰۱/۱۳۹۱
قانون اصلاح بند (و) ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران
۱۹/۰۱/۱۳۹۱
نظريه‌‌‌هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴)الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول...
۱۶/۰۱/۱۳۹۱