آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح تبصره اصلاحي ماده (۱) تصويب‌نامه شماره ۱۲۴۶۱۰/ت۴۴۵۴۷ک مورخ ۶/۶/۱۳۸۹
۲۸/۰۵/۱۳۹۳
اصلاح تصميم‌نامه شماره ۲۲۴۷۰/ت۴۶۵۱۹ن مورخ ۴/۲/۱۳۹۰
۱۹/۰۴/۱۳۹۳
اصلاحيه
۱۵/۰۴/۱۳۹۳
الحاقيه به تصميم‌نامه شماره ۷۳۸۴۸/ت۴۸۲۲۲ن مورخ ۱۹/۴/۱۳۹۱ در خصوص مؤسسات مالي و اعتباري مجاز
۲۵/۰۳/۱۳۹۳
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۱۴۶۱۷۰/ت۴۹۸۵۶ک مورخ ۱۰/۹/۱۳۹۲
۲۱/۰۳/۱۳۹۳
الحاق جزء (۱) بند (ب) تصميم‌نامه شماره ۵۶۸۲۲/ت۴۹۱۵۲ن مورخ ۹/۳/۱۳۹۲
۱۹/۰۳/۱۳۹۳
اصلاح تصويب‌نامه موضوع تشکيل شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي
۱۷/۰۳/۱۳۹۳
لغو بندهاي (الف) و (ب) تصويب‌نامه شماره ۱۵۴۰۵۳/ت۴۶۹۹۸ک مورخ ۶/۸/۱۳۹۱
۰۷/۰۳/۱۳۹۳
اصلاح ماده (۴) اساسنامه سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح
۲۲/۰۲/۱۳۹۳
اصلاح بند (۳) تصويب‌نامه شماره ۱۲۷۷۹/ت۵۰۴۵۳هـ مورخ ۱۰/۲/۱۳۹۳
۲۲/۰۲/۱۳۹۳
اصلاح تصويب‌نامه در خصوص تعيين ضريب حقوق سال ۱۳۹۳
۱۸/۰۲/۱۳۹۳
اصلاح تصويب‌نامه موضوع افزايش حق حضور اعضاي هيأت‌هاي تشخيص و حل اختلاف
۱۸/۰۲/۱۳۹۳
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۵۷۳۲۲/ت۲۷۵۱۸هـ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۸۲
۰۳/۰۲/۱۳۹۳
اصلاحيه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
۰۶/۰۱/۱۳۹۳
اصلاح رديف (۸) جدول بند (۲) تصويب‌نامه شماره ۱۴۱۵۹۸/ت۴۵۳۵۲هـ مورخ ۲۲/۷/۱۳۹۱
۰۶/۰۱/۱۳۹۳