آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
قانون نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان
۲۱/۰۲/۱۳۹۱
قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت اتحاديه کومور
۲۱/۰۲/۱۳۹۱
قانون موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اکوادور
۲۱/۰۲/۱۳۹۱
قانون صلاحيت دادگستري جمهوري اسلامي ايران براي رسيدگي به دعاوي مدني عليه دولتهاي خارجي
۱۹/۰۲/۱۳۹۱
قانون اصلاح قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در برخي از سازمانها و مجامع بين‌المللي
۰۷/۰۲/۱۳۹۱
قانون عدم لزوم بيمه مجدد اجباري شاغلين فصلي و ساکنين شهرهاي با جمعيت کمتر از بيست هزار نفر که نزد صندوق...
۲۹/۰۱/۱۳۹۱
قانون اصلاح ماده (۳۳) اصلاحي قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع کشور
۲۹/۰۱/۱۳۹۱
قانون موافقتنامه انتقال محکومان به حبس بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري اسلامي افغانستان
۲۹/۰۱/۱۳۹۱
نظريه‌هاي‌‌ رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول...
۲۲/۰۱/۱۳۹۱
قانون موافقتنامه همکاري در زمينه قرنطينه گياهي و حفظ نباتات بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت فدراسيون...
۲۲/۰۱/۱۳۹۱
قانون اصلاح ماده (۸۷) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت
۱۹/۰۱/۱۳۹۱
قانون اجازه دريافت و پرداختهاي دولت در ماههاي فروردين و ارديبهشت سال ۱۳۹۱
۱۹/۰۱/۱۳۹۱
قانون اصلاح بند (و) ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران
۱۹/۰۱/۱۳۹۱
نظريه‌‌‌هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴)الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول...
۱۶/۰۱/۱۳۹۱