آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
قانون اجازه افزايش سهميه دولت جمهوري اسلامي ايران در صندوق بين‌المللي پول و پذيرش اصلاحيه اساسنامه...
۱۱/۰۳/۱۳۹۱
قانون اصلاح ماده (۱) قانون هدفمند کردن يارانه‌ها
۱۱/۰۳/۱۳۹۱
نظريه‌‌‌ رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد...
۱۱/۰۳/۱۳۹۱
قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور
۰۸/۰۳/۱۳۹۱
قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري غنا
۰۲/۰۳/۱۳۹۱
قانون موافقتنامه همکاري در زمينه قرنطينه گياهي و حفظ نباتات بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري...
۲۸/۰۲/۱۳۹۱
قانون موافقتنامه همکاري در زمينه قرنطينه گياهي و حفظ نباتات بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري...
۲۸/۰۲/۱۳۹۱
قانون اصلاح پروتکل مونترال در مورد مواد کاهنده لايه ازن مصوب يازدهمين اجلاس اعضاء ـ پکن (۱۲ـ ۸ آذرماه...
۲۶/۰۲/۱۳۹۱
قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد مالياتهاي بردرآمد بين دولت...
۲۶/۰۲/۱۳۹۱
قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري گينه...
۲۶/۰۲/۱۳۹۱
قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و برنامه اسکان انساني سازمان ملل متحد جهت تأسيس دفتر زيستگاه...
۲۶/۰۲/۱۳۹۱
قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آفريقاي جنوبي در مورد کمک متقابل بين گمرکهاي...
۲۶/۰۲/۱۳۹۱
قانون موافقتنامه کمک و همکاري متقابل در مورد موضوعات گمرکي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري...
۲۶/۰۲/۱۳۹۱
قانون اجازه افزايش سرمايه و سهام ايران در بانک بين‌المللي ترميم و توسعه (IBRD) و مؤسسه توسعه بين‌المللي...
۲۶/۰۲/۱۳۹۱
قانون نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان
۲۱/۰۲/۱۳۹۱