آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
قانون اصلاح بند (و) ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعهجمهوري اسلامي ايران
۲۸/۰۹/۱۳۹۱
نظريه‌‌‌هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول...
۲۳/۰۹/۱۳۹۱
قانون حمايت از سرمايه‌گذاري‌هاي عمراني و توليد ملي و اصلاح قانون بودجه سال۱۳۹۱ کل کشور
۱۵/۰۹/۱۳۹۱
نظريه‌‌‌ رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول...
۱۸/۰۸/۱۳۹۱
قانون اصلاح جزء (۱) بند (۲۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور
۱۸/۰۸/۱۳۹۱
قانون تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون مديريت خدمات کشوري
۱۱/۰۸/۱۳۹۱
قانون اصلاح بند (د) ماده (۳) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي
۰۹/۰۸/۱۳۹۱
قانون الحاق دو تبصره به ماده (۱۷) قانون تعيين تکليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي...
۰۹/۰۸/۱۳۹۱
نظريه‌‌‌‌ رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول...
۲۵/۰۷/۱۳۹۱
قانون اصلاح ماده (۶۱) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
۲۵/۰۷/۱۳۹۱
قانون الحاق يک تبصره به بند (ب) ماده (۲۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران
۲۸/۰۶/۱۳۹۱
قانون تفسير قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه مصوب۱۳۷۱
۲۳/۰۶/۱۳۹۱
قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در انجمن جهاني زيرساختارهاي حمل و نقل دريايي پيانک (PIANC)
۲۳/۰۶/۱۳۹۱
قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در فدراسيون بين‌المللي اتحاديه زنبورداران
۲۱/۰۶/۱۳۹۱
قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در انجمن بين‌المللي پارکهاي علمي
۲۱/۰۶/۱۳۹۱