آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
نظريه‌‌‌ رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد...
۲۹/۰۴/۱۳۹۱
قانون اصلاح موادي از قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي
۱۷/۰۴/۱۳۹۱
قانون موافقتنامه حمل و نقل بين‌المللي جاده‌اي کالا و مسافر بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري...
۱۳/۰۴/۱۳۹۱
قانون افزايش سرمايه جمهوري اسلامي ايران در صندوق اوپک براي توسعه بين‌المللي
۱۳/۰۴/۱۳۹۱
قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد مالياتهاي بردرآمد و سرمايه...
۱۳/۰۴/۱۳۹۱
نظريه‌‌‌هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول...
۱۳/۰۴/۱۳۹۱
اصلاحيه ماده (۲۶) آيين‌نامه اجرايي اصلاحيه قانون مبارزه با مواد مخدر
۱۳/۰۴/۱۳۹۱
قانون حذف نام پست بانک از فهرست شرکتهاي مشمول واگذاري قانون اجراي سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم (۴۴)...
۱۰/۰۴/۱۳۹۱
نظريه‌‌‌هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول...
۱۰/۰۴/۱۳۹۱
اصلاحيه در خصوص قانون اصلاحيه ضميمه سوم و پيوست (۱) ضميمه ششم قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به...
۳۱/۰۳/۱۳۹۱
اصلاحيه
۳۱/۰۳/۱۳۹۱
قانون اساسنامه شرکت بين‌المللي اسلامي تأمين مالي تجاري (وابسته به بانک توسعه اسلامي)
۲۰/۰۳/۱۳۹۱
قانون تصويب احکام و مصوبات بيست و چهارمين کنگره اتحاديه جهاني پست (UPU) منعقدشده در ژنو سال ۲۰۰۸ ميلادي...
۲۰/۰۳/۱۳۹۱
قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در آژانس بين‌المللي انرژيهاي تجديدپذير
۱۱/۰۳/۱۳۹۱
قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به کنوانسيون لغو ضرورت تصديق رسمي اسناد دولتي بيگانه مصوب ۱۹۶۱...
۱۱/۰۳/۱۳۹۱