آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح مواد (۲) و (۶) ضوابط اجرايي قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور
۳۰/۰۲/۱۳۹۴
اصلاحيه
۳۰/۰۲/۱۳۹۴
اصلاح بند (۲) تصويب‌نامه شماره ۱۳۸۰۹۱/ت۵۰۰۰۰هـ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۳
۰۸/۰۲/۱۳۹۴
اصلاح جزء (۱ـ۴) رديف (۴) جدول پيوست (۱) تصويب‌نامهشماره ۱۲۷۸۲/ت۴۹۹۵۲هـ مورخ ۱۰/۲/۱۳۹۳
۰۸/۰۲/۱۳۹۴
اصلاح رديف‌هاي (۱) و (۲) جدول پيوست تصويب‌نامه شماره ۴۰۹۶/ت۵۱۰۰۸هـ مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۴
۰۵/۰۲/۱۳۹۴
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۵۳۶۳/ت۵۱۷۶۹هـ مورخ ۲۳/۱/۱۳۹۴
۰۵/۰۲/۱۳۹۴
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۱۱۵۳۲۵/ت۵۱۳۵۷هـ مورخ ۴/۱۰/۱۳۹۳
۳۰/۰۱/۱۳۹۴
اصلاح بند (۳) تصويب‌نامه شماره ۱۱۶۸۸۷/ت۴۹۳۶۱هـ مورخ ۵/۱۱/۱۳۹۳
۳۰/۰۱/۱۳۹۴
اصلاح بند (۱) تصويب‌نامه در خصوص پرداخت غرامت بابت سهام شرکت ملي انبارهاي عمومي و خدمات گمرکي
۳۰/۰۱/۱۳۹۴
الحاق بند (هـ) به تصويب‌نامه شماره ۳۹۹۱۱/ت۵۰۰۶۸هـ مورخ ۱۴/۴/۱۳۹۳ و اصلاح بعدي آن
۱۱/۰۱/۱۳۹۴
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۱۴۷۰۳۸/ت۵۱۳۴۸هـ مورخ ۴/۱۲/۱۳۹۳
۲۸/۱۲/۱۳۹۳
اصلاح رديف (۴) جزء (د) بند (۴) تصويب‌نامه موضوع تعيين تعرفه خدمات تشخيص و درماني در بخش دولتي در سال...
۲۸/۱۲/۱۳۹۳
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۳۹۳۱۱/ت۵۰۴۱۰ک مورخ ۱۴/۴/۱۳۹۳
۲۸/۱۲/۱۳۹۳
الحاق يک تبصره به بند (۳) تصويب‌نامه شماره ۷۰۴۴۱/ت۵۱۰۴۰هـ مورخ ۲۳/۶/۱۳۹۳
۲۸/۱۲/۱۳۹۳
اصلاح جزءهاي (الف)، (ب) و (د) بند (۲) تصويب‌نامه شماره ۷۸۶۷۶/ت۵۱۰۵۸هـ مورخ ۱۲/۷/۱۳۹۳
۲۳/۱۲/۱۳۹۳