آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
قانون موافقتنامه همکاري‌هاي اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلووني
۰۶/۰۷/۱۳۹۶
قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ارمنستان در مورد استفاده مشترک از دروازه...
۲۹/۰۵/۱۳۹۶
قانون موافقتنامه همکاري در زمينه پيشگيري و واکنش به شرايط اضطراري در درياي خزر
۲۹/۰۵/۱۳۹۶
قانون موافقتنامه حمل و نقل دريايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري کره
۰۱/۰۴/۱۳۹۶
قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري سنگاپور
۰۹/۰۳/۱۳۹۶
قانون موافقتنامه همکاري‌هاي اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري لهستان
۰۹/۰۳/۱۳۹۶
قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ترکيه درخصوص تأمين اجتماعي
۲۸/۱۲/۱۳۹۵
قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت فدراسيون روسيه...
۲۷/۱۰/۱۳۹۵
قانون موافقتنامه همکاري در زمينه مبارزه با جرائم سازمان‌يافته بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري...
۲۰/۱۰/۱۳۹۵
قانون موافقتنامه همکاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان در زمينه ادامه ساخت، بهره‌برداري...
۲۰/۱۰/۱۳۹۵
قانون موافقتنامه همکاري‌هاي اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ليتواني
۱۴/۱۰/۱۳۹۵
قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلواک
۱۴/۱۰/۱۳۹۵
قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در انجمن فرهنگستان‌ها و مجامع علمي آسيا
۱۴/۱۰/۱۳۹۵
قانون موافقتنامه انتقال محکومان به حبس بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قرقيزستان
۱۴/۱۰/۱۳۹۵
قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري مجارستان به‌منظور اجتناب از اخذ ماليات...
۱۴/۱۰/۱۳۹۵