آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
قانون امکان‌سنجي انتقال مرکز سياسي و اداري کشور و ساماندهي و تمرکززدايي از تهران
۳۰/۰۲/۱۳۹۴
قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور
۲۸/۱۲/۱۳۹۳
قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲)
۲۶/۱۲/۱۳۹۳
قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲)
۲۶/۱۲/۱۳۹۳
قانون اصلاح قانون تعاوني نمودن توليد و يکپارچه شدن اراضي در حوزه عمل شرکتهاي تعاوني روستايي
۲۳/۱۲/۱۳۹۳
قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور
۲۳/۱۲/۱۳۹۳
قانون اصلاح ماده (۵) قانون بيمه اجتماعي کارگران ساختماني
۱۷/۱۰/۱۳۹۳
قانون اصلاح ماده (۵) قانون بيمه اجتماعي کارگران ساختماني
۱۷/۱۰/۱۳۹۳
قانون استفاده متوازن از امکانات کشور براي ارتقاء سطح مناطق کمترتوسعه‌يافته
۰۳/۰۹/۱۳۹۳
قانون آيين دادرسي جرائم نيروهاي مسلح و دادرسي الکترونيکي
۲۰/۰۸/۱۳۹۳
قانون اصلاح موادي از قانون تشکيل سازمان بازرسي کل کشور
۲۰/۰۸/۱۳۹۳
قانون عضويت و لغو عضويت نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در برخي از شوراهاي عالي، شوراها، مجامع و ساير هيأتها
۱۷/۰۷/۱۳۹۳
قانون الحاق سه بند به مواد (۲) و (۴) و اصلاح ماده (۶) قانون تشکيل شوراي‌عالي اشتغال
۱۷/۰۷/۱۳۹۳
قانون تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران
۱۷/۰۷/۱۳۹۳
قانون تعيين حريم حفاظتي ـ امنيتي اماکن و تأسيسات کشور
۱۷/۰۶/۱۳۹۳