آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر ميبد
۲۶/۰۳/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون اصلاح سند ميانکار طرح جامع شهر کرمانشاه
۲۶/۰۳/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون نحوه اعمال حقوق مالکانه در املاک واقع در طرح‌هاي دولتي
۲۶/۰۳/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر خاش ـ الحاق...
۲۶/۰۳/۱۴۰۱
تصويب‌نامه درخصوص جايگزيني اعضاي موظف و غيرموظف هيأت‌مديره سازمان مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي ارس به مدت...
۲۲/۰۳/۱۴۰۱
تصويب‌نامه درخصوص تخصيص سوخت يارانه‌اي به کشتي‌ها، شناورها و قايق‌هاي تفريحي و مسافري داراي مجوز از وزارت...
۲۲/۰۳/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص تعيين شهرستان‌هاي غيربرخوردار از اشتغال
۲۲/۰۳/۱۴۰۱
تصويب‌نامه درخصوص تعيين مأخذ محاسبه ساير عوارض و وجوه موضوع تبصره (۳) ماده (۶۴) اصلاحي قانون ماليات‌هاي...
۰۵/۰۳/۱۴۰۱
اصلاح بند (۱) تصويب‌نامه شماره ۱۳۴۴۱۹/ت‌۵۹۴۸۳هـ مورخ ۲۸/۱۰/۱۴۰۰
۰۵/۰۳/۱۴۰۱
مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي در خصوص هزينه حمل در تبصره (۱)...
۰۵/۰۳/۱۴۰۱
مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي درخصوص الزام بانک مرکزي جمهوري...
۰۵/۰۳/۱۴۰۱
مصوبه جلسه بيست و سوم شوراي اجرايي فناوري اطلاعات کشور
۲۴/۰۲/۱۴۰۱
ضوابط اجرايي قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
۱۹/۰۲/۱۴۰۱
تصويب‌نامه درخصوص ضريب حقوق اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش-عالي و قضات و ضريب حقوق شاغلين...
۱۹/۰۲/۱۴۰۱
تصويب‌نامه درخصوص تعيين وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه کشور به ترتيب به عنوان دستگاه...
۱۹/۰۲/۱۴۰۱