آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأي شماره ۲۵۰۱۶۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: فراز دوم بند ۳ ذيل عنوان "يادآوري‌هاي مهم مقررات...
۳۰/۰۳/۱۴۰۳
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۵۴۴۲۹/ت۵۵۵۷۱هـ مورخ ۳۰/۴/۱۳۹۷
۲۹/۰۳/۱۴۰۳
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۱۸۹۳/ت۴۸هـ مورخ ۱۵/۲/۱۳۷۱
۲۹/۰۳/۱۴۰۳
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۲۰۲۶۶۹/ت۶۲۲۱۸هـ مورخ ۴/۱۱/۱۴۰۲
۲۹/۰۳/۱۴۰۳
اصلاح فهرست موضوع بند (۱) تصويب‌نامه شماره ۲۳۱۰۷/ت۶۲۵۰۴هـ مورخ ۱۲/۲/۱۴۰۳
۲۹/۰۳/۱۴۰۳
آيين نامه پنجره واحد خدمات حمايتي ايرانيان
۲۹/۰۳/۱۴۰۳
آيين نامه اجرايي جزء (۲) بند (ص) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳
۲۹/۰۳/۱۴۰۳
اصلاح تصويب‌نامه‌هاي شماره ۱۴۴۰۴/ت۲۳۲۰۳هـ مورخ ۵/۴/۱۳۸۰ و شماره ۱۵۱۶۵/ت۲۵۲۹۷هـ مورخ ۵/۴/۱۳۸۱ و شماره...
۲۹/۰۳/۱۴۰۳
اصلاح تبصره (۱) ماده (۱۱) آيين‏نامه اجرايي قانون تشکيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه
۲۹/۰۳/۱۴۰۳
اصلاح بند (پ) ماده (۱) آيين‌نامه چاپ و تحويل شناسنامه
۲۹/۰۳/۱۴۰۳
آيين نامه اجرايي بند (الف) تبصره (۱۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور
۲۹/۰۳/۱۴۰۳
اصلاح تصويب‌نامه شماره۱۰۰۵۳/ ت۶۱۸۹۲هـ مورخ ۲۷/۱/۱۴۰۳
۲۹/۰۳/۱۴۰۳
آيين‌نامه تقويت و توسعه مهارت‌آموزي دانش‌آموزان
۲۹/۰۳/۱۴۰۳
برنامه جامع تحقق سياست‌هاي کلي توسعه دريامحور
۲۹/۰۳/۱۴۰۳
تصويب‌نامه در خصوص تعيين اصلاحات تعرفه اي (۳۷۲) رديف شامل کاهش و افزايش سود بازرگاني، تفکيک، ايجاد،...
۲۹/۰۳/۱۴۰۳