آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تصويب‌نامه در خصوص موافقت‌نامه بين دولت‌هاي عضو سازمان همکاري شانگ‌هاي در زمينه همکاري در خصوص حفاظت...
۳۱/۰۳/۱۴۰۳
تصويب‌نامه در خصوص مجوز خريد خريد (۱) دستگاه خودروي سواري توليد داخل توسط پژوهشگاه قوه قضاييه
۳۱/۰۳/۱۴۰۳
تصويب‌نامه در خصوص استمرار اجراي طرح کالابرگ الکترونيک در سال ۱۴۰۳
۳۱/۰۳/۱۴۰۳
تصويب‌نامه در خصوص تعيين عناوين و جريمه‌هاي مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در کليه نقاط کشور و مناطق...
۳۱/۰۳/۱۴۰۳
تصويب‌نامه در خصوص موافقت‌نامه همکاري در زمينه حفظ نباتات و قرنطينه گياهي بين دولت جمهوري اسلامي ايران...
۳۱/۰۳/۱۴۰۳
نظريه‌‌‌هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول...
۳۱/۰۳/۱۴۰۳
اصلاح آيين‌نامه اداره جلسات هيأت‌هاي تخصصي و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
۳۱/۰۳/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۲۲۱۰۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بخشنامه شماره ۵۸۸۸۵/۹۹۳۴۰۰ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۹ و...
۳۰/۰۳/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۲۲۰۷۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۹ از شرايط اختصاصي آزمون استخدامي ويژه رشته...
۳۰/۰۳/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۲۲۰۵۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: فراز دوم از بخشنامه شماره ۲۹۴۱/۴۲/۸۰/۱۴۰۲ مورخ...
۳۰/۰۳/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۲۲۲۰۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: جزء ۳ از تبصره يک بند ۲ ماده يک آيين‌نامه اجرايي...
۳۰/۰۳/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۲۱۹۹۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۱۲ از مجموعه مقررات و آيين‌نامه‌هاي آموزشي...
۳۰/۰۳/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۲۱۸۷۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: نامه شماره ۱/ ۶۱۰۱۲ مورخ ۵/۷/۱۴۰۲ مصوب استانداري...
۳۰/۰۳/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۲۱۸۴۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: به موجب بند ب ماده ۸۴ قانون ديوان عدالت اداري...
۳۰/۰۳/۱۴۰۳
رأي شماره ۲۵۰۱۰۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: اطلاق حکم مندرج در بند ۱ دستورالعمل شماره ۱۴۰۱/۱۵۵۲۴۴...
۳۰/۰۳/۱۴۰۳