آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تصويب‌نامه در خصوص ثبت سفارش، ورود و ترخيص (۲۰۰۰) دستگاه خودروي سواري با اولويت خودروهاي برقي و ترکيبي...
۲۶/۱۱/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص مذاکره، پيش امضا (پاراف) و امضاي موقت موافقتنامه انتقال محکومين بين دولت جمهوري اسلامي...
۲۶/۱۱/۱۴۰۲
الحاق عبارت به انتهاي ماده (۱۸) اساسنامه سازمان‌هاي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي
۲۶/۱۱/۱۴۰۲
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۱۷۰۹۱۰/ت۶۱۳۵۰هـ مورخ ۱۹/۹/۱۴۰۲
۲۶/۱۱/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص اعمال تخفيف تعرفه گاز مشترکين عمده گاز طبيعي در دوره اوج مصرف
۱۸/۱۱/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص بهره‌برداري از منافع (۱۰۰۰۰) مترمربع (برابر با يک هکتار) از پلاک ثبتي (۲) فرعي از...
۱۸/۱۱/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص حق استفاده از منافع (۱۰۰۰۰) مترمربع از اراضي پلاک ثبتي (۲۷) فرعي از (۵۱۶) اصلي، واقع...
۱۸/۱۱/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص بهره‌برداري از (۱۴۰۰) مترمربع از پلاک ثبتي (۰) فرعي از (۱۱۴۰) اصلي، واقع در روستاي...
۱۸/۱۱/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص واگذاري بهره‌برداري از پلاک ثبتي (۱۵۴۷۸) فرعي از (۱۴) اصلي قطعه (۲) تفکيکي، واقع در...
۱۸/۱۱/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص واگذاري بهره‌برداري از پلاک ثبتي (۱۶۴۶) فرعي از (۱۶) اصلي، واقع در بخش (۴) شهرستان...
۱۸/۱۱/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تخصيص مبلغ سه هزار و پانصد و هفتاد و هشت ميليارد و هفتصد ميليون (۰۰۰ر۰۰۰ر۷۰۰ر۵۷۸ر۳)...
۱۸/۱۱/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص نحوه پرداخت پاداش آخر سال (عيدي) کارکنان دولت در سال ۱۴۰۲
۱۸/۱۱/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص بهره‌برداري از منافع (۳۰۰۰) مترمربع از اراضي ملي پلاک ثبتي (۴) فرعي از (۲۰۳) اصلي،...
۱۸/۱۱/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص لغو رواديد براي دارندگان گذرنامه‌هاي سياسي و خدمت بين دولت جمهوري اسلامي ايران و...
۱۸/۱۱/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص انتخاب آقايان عبدالرحمن آقايي و سعيد حقيقي به عنوان اعضاي هيئت عالي نظارت مذکور...
۱۸/۱۱/۱۴۰۲