آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تصويب‌نامه در خصوص واگذاري حق بهره‌برداري از (۴) قطعه پلاک‌هاي ثبتي واقع در بخش (۲۴) ثبتي مريوان، مرز...
۰۷/۰۹/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص واگذاري حق استفاده از منافع (۳۰۰۰) مترمربع از اراضي پلاک ثبتي (۶۲) فرعي از (۳۵۶۲)...
۰۷/۰۹/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تعيين هزينه خدمات ثبت نام دريافتي از داوطلبان شرکت در آزمون‌هاي سازمان سنجش آموزش...
۰۷/۰۹/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص شناسايي و ساماندهي قايق‌هاي تفريحي و صيادي
۰۷/۰۹/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تعيين سقف فردي تسهيلات طرح ويژه بهسازي و نوسازي مسکن در روستاها و شهرهاي زير (۲۵)...
۰۷/۰۹/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص اقدام وزارت آموزش و پرورش نسبت به توزيع شير رايگان براي دانش‌آموزان مقطع ابتدايي...
۰۷/۰۹/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تعيين اعضاي موظف هيئت‌مديره سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي قصرشيرين و ماکو
۰۷/۰۹/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص حق بهره‌برداري وزارت ورزش و جوانان از (۲۶۷۵۶) مترمربع از اراضي پلاک ثبتي واقع در بخش...
۰۷/۰۹/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص حق بهره‌برداري وزارت ورزش و جوانان از (۳۲/۱۰۱۵۹) مترمربع از اراضي ملي پلاک ثبتي (۱۲۸۵)...
۰۷/۰۹/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تعيين تعرفه‌هاي مربوط به خدمات سازمان امور دانشجويان
۰۷/۰۹/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص واگذاري حق بهره‌برداري وزارت نيرو از منافع (۹/۱۸۰۱۸۴) مترمربع از اراضي ملي قابل ‌واگذاري...
۰۷/۰۹/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تعيين سود بازرگاني گوشت گوساله تازه و گوشت گوساله منجمد
۰۷/۰۹/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تعيين فرودگاه دزفول در استان خوزستان به عنوان فرودگاه مجاز براي ورود و خروج کالا...
۰۷/۰۹/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص واگذاري حق بهره‌برداري از پلاک ثبتي (۵۰۰) فرعي از (۱۴۸) اصلي واقع در بخش (۵) شهرستان...
۰۷/۰۹/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص مذاکره، پيش امضا (پاراف) و امضاي موقت موافقتنامه تجارت ترجيحي بين دولت جمهوري اسلامي...
۰۷/۰۹/۱۴۰۲