آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تسري شمول بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران به کارکنان ستاد مرکزي...
۲۳/۱۰/۱۳۹۴
مصوبه اصلاح بند۳ ماده۲ طرح اهداي جايزه ادبي جلال آل احمد
۲۴/۰۹/۱۳۹۴
مصوبه امکان ادامه تحصيل فرهنگيان داراي مدرک معادل در مقاطع تحصيلي بالاتر
۲۴/۰۹/۱۳۹۴
مصوبه اصلاح و تکميل موادي از آيين‌نامه جايزه ادبي جلال آل احمد
۲۴/۰۹/۱۳۹۴
انتخاب سه عضو حقيقي شوراي فرهنگ عمومي
۱۶/۰۹/۱۳۹۴
انتخاب نماينده شوراي عالي انقلاب فرهنگي در شوراي فرهنگ عمومي
۱۶/۰۹/۱۳۹۴
مصوبه «مأموريت‌هاي جهاد دانشگاهي در اجراي نقشه جامع علمي کشور»
۳۰/۰۸/۱۳۹۴
الحاق يک تبصره به ماده ۳ آيين‌نامه جامع مديريت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي، پژوهشي و فناوري
۲۶/۰۸/۱۳۹۴
انتخاب نمايندگان شوراي عالي انقلاب فرهنگي براي عضويت در هيأت عالي تجديدنظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش...
۰۷/۰۸/۱۳۹۴
انتخاب نمايندگان شوراي عالي انقلاب فرهنگي براي عضويت در هيأت عالي تجديدنظر وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
۰۷/۰۸/۱۳۹۴
انتخاب نمايندگان شوراي عالي انقلاب فرهنگيبراي عضويت در هيأت عالي تجديدنظر دانشگاه آزاد اسلامي
۰۷/۰۸/۱۳۹۴
آيين‌نامه تشکيل هيأت رسيدگي به امور مؤسسات فرهنگي قرآن و عترت
۲۶/۰۳/۱۳۹۴
وظايف و ترکيب اعضاي ستاد هماهنگي نقشه مهندسي فرهنگي کشور
۲۶/۰۳/۱۳۹۴
الحاق يک تبصره به بندهاي (ج) مواد ۴ و ۵ آيين‌نامه جامع مديريت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي، پژوهشي...
۲۶/۰۳/۱۳۹۴
تشکيل هيأت عالي تجديدنظر موضوع تبصره ماده واحده مصوب جلسه۶۳۰ شوراي عالي انقلاب فرهنگي
۲۶/۰۳/۱۳۹۴