آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبات هشتاد و يکمين نشست هيأت مقررات‌زدايي و بهبود محيط کسب و کار
۰۷/۰۴/۱۴۰۳
اصلاح ماده (۵) آيين‌نامه رفع موانع احداث نيروگاه¬هاي تجديدپذير
۰۷/۰۴/۱۴۰۳
اصلاح ماده (۱۴) آيين‌نامه اجرايي قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي
۰۷/۰۴/۱۴۰۳
اصلاح ماده (۱۱۸) آيين‌نامه اجرايي قانون معادن
۰۷/۰۴/۱۴۰۳
اصلاح ماده (۷) آيين‌نامه اجرايي ماده (۳۰) قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي...
۰۷/۰۴/۱۴۰۳
اصلاح آيين‌نامه تعيين ميزان حق الزحمه متصديان ايستگاه هاي اقليم شناسي و باران سنجي سازمان هواشناسي کشور
۰۷/۰۴/۱۴۰۳
اصلاح آيين‌نامه مالي موضوع ماده (۱) قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها
۰۷/۰۴/۱۴۰۳
اصلاح جدول پيوست تصويب‌نامه شماره ۴۶۸۶۱/ت۵۲۴۳۸هـ مورخ ۲۴/۴/۱۳۹۶
۰۷/۰۴/۱۴۰۳
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۲۴۱۶۷۰/ت۵۹۷۹۳هـ‌ مورخ ۲۷/۱۲/۱۴۰۱
۰۷/۰۴/۱۴۰۳
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۲۴۲۹۷/ت۶۲۵۶۷هـ مورخ ۱۶/۲/۱۴۰۳
۰۷/۰۴/۱۴۰۳
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۳۷۲۹۷/ت۲۷۴۷۵هـ مورخ ۱۱/۸/۱۳۸۱
۰۷/۰۴/۱۴۰۳
الحاق متن به ماده (۲۴) آيين نامه تشکل هاي مردم نهاد
۰۷/۰۴/۱۴۰۳
آيين‌نامه اجرايي تبصره اصلاحي بند (ب) ماده (۱) قانون هدفمند کردن يارانه‌ها، موضوع جزء (۴) بند (الف)...
۰۷/۰۴/۱۴۰۳
آيين نامه اجرايي بندهاي (د) و (ذ) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور
۰۷/۰۴/۱۴۰۳
دستورالعمل موضوع بند (ت) تبصره (۱۳) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور
۰۷/۰۴/۱۴۰۳