آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح ماده (۳۳) الحاقي اساسنامه شرکت بازآفريني شهري ايران
۲۸/۰۴/۱۳۹۹
اصلاح تصميم‌نامه شماره ۲۳۴۴۲۲/۳۷۵۸۴ مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۰
۱۲/۰۴/۱۳۹۹
اصلاح بند (۳) ماده (۴) آيين‌نامه اجرايي تبصره (۱۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور
۱۲/۰۴/۱۳۹۹
اصلاح بند (۷) ماده (۲) آيين‌نامه اجرايي بند (الف) تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور
۱۲/۰۴/۱۳۹۹
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۱۱۳۶۳/ت۵۷۶۲۲هـ مورخ ۱۰/۲/۱۳۹۹
۰۴/۰۴/۱۳۹۹
اصلاح تعرفه صدور دفترچه شناسايي ويژه شکارچيان
۰۴/۰۴/۱۳۹۹
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۲۱۸۸۵/ت۵۷۶۸۰هـ مورخ ۶/۳/۱۳۹۹
۲۶/۰۳/۱۳۹۹
اصلاح ماده (۳) آيين‌نامه اجرايي قانون ورود و اقامت اتباع خارجه در ايران ـ مصوب۱۳۵۲ـ
۲۶/۰۳/۱۳۹۹
اصلاح بند (۲) تصويب نامه شماره ۱۳۸۰۹۱/ت۵۰۰۰۰هـ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۳
۱۹/۰۳/۱۳۹۹
اصلاح بند (۳) تصويب‌نامه شماره ۳۶۲۲/ت۵۷۵۷۹هـ مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۹
۱۷/۰۲/۱۳۹۹
اصلاحيه مصوبه جلسه سيزدهم شوراي اجرايي فناوري اطلاعات
۱۵/۰۲/۱۳۹۹
اصلاح تبصره (۳) الحاقي به بند (۱) تصويب‌نامه شماره ۶۳۷۹۳/ت۵۵۷۸۹هـ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۷
۲۸/۰۱/۱۳۹۹
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۶۶۰۶۶/ت۵۶۵۴۵هـ مورخ ۲۸/۵/۱۳۹۸
۲۵/۰۱/۱۳۹۹
اصلاح بند (۱) تصويب‌نامه شماره ۲۲۱۷۸/ت۵۳۱۲۶ هـ مورخ ۳۰/۲/۱۳۹۶
۲۵/۰۱/۱۳۹۹
اصلاح بندهاي (۱) و (۳) تصويب نامه شماره ۹۰۶۷۴/ت۵۶۵۱۳هـ مورخ ۱۸/۷/۱۳۹۸
۲۵/۰۱/۱۳۹۹