آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأي شماره ۲۴۵۹۳۶۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بر مبناي جواز حاصله از بند (ب) ماده ۸۴ قانون...
۰۷/۱۱/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۴۵۹۴۴۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: اطلاق فراز دوم تصويب‌نامه شماره ۹۶۲۲۳/ت۵۴۳۵۹‌هـ...
۰۷/۱۱/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۴۵۹۴۲۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند (۲۶ـ۱) ماده ۲۶ تعرفه عوارض محلي سال ۱۴۰۰...
۰۷/۱۱/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۴۵۹۳۸۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: شرط سن و معدل از شرايط آگهي استخدامي مقطع درجه‌داري...
۰۷/۱۱/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۴۵۹۱۴۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۱۳ تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال ۱۴۰۱ مصوب...
۰۷/۱۱/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۴۵۹۰۸۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: تبصره‌هاي ۵ و ۸ ماده ۲۴ از تعرفه عوارض و بهاي...
۰۷/۱۱/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۴۵۸۸۷۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: تبصره ۱ ماده ۲ بخشنامه شماره ۴۵۲۶۰/ ۱۰۰/۹۹...
۰۷/۱۱/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۶۱۷۰۹۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: اطلاق قسمت مورد شکايت از بند ۱ ماده ۱۰ تعرفه...
۰۳/۱۱/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۶۱۷۰۸۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۱۸ و تبصره‌هاي ۱ و ۲ از بخش سوم با عنوان...
۰۳/۱۱/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۶۱۷۰۷۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۱۴ از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال ۱۴۰۱...
۰۳/۱۱/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۴۵۹۰۵۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند (۲) نامه شماره ۴۳۰۶۹/۲ مورخ ۱/۳/۱۳۹۷ معاون...
۰۱/۱۱/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۴۵۸۹۲۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: شرط (ج) بخشنامه شماره ۲۴۸۳۱/۲۱۱/۲۱۲۵ مورخ ۲۷/۶/۱۳۸۵...
۰۱/۱۱/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۴۵۹۲۰۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند (ب) ماده ۵ دستورالعمل اجرايي بند (ت) تبصره...
۲۶/۱۰/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۵۸۶۴۶۴هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۲ مصوبه ۵۹۴ مورخ ۲۱/۵/۱۴۰۲ شوراي رقابت...
۲۶/۱۰/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۱۳۵۸۴۶ هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۳ و عبارت «تاريخ اجراي احکام کليه...
۱۷/۱۰/۱۴۰۲