آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأي شماره ۳۲۷۱۰۹۵ هيأت تخصصي کار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري با موضوع: کل دستورالعمل تعيين...
۱۱/۰۴/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۳۳۵۰۰۷ هيأت تخصصي کار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري با موضوع: مصوبه، آيين نامه،...
۱۱/۰۴/۱۴۰۳
رأي شماره ۱۶۲۰۳ هيأت تخصصي مالياتي، بانکي ديوان عدالت اداري با موضوع: نامه شماره ۵۱۷۳۰۵ مورخ ۲۵/۹/۹۷...
۱۰/۰۴/۱۴۰۳
رأي شماره ۱۱۵۰۱ هيأت تخصصي مالياتي، بانکي ديوان عدالت اداري با موضوع: الگوي نيروي انساني پست هاي برق...
۱۰/۰۴/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۴۱۴۹۳۷ هيأت تخصصي مالياتي، بانکي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۱ مصوبه شماره ۲۵۰۵۸۹/۰۱ مورخ...
۱۰/۰۴/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۴۱۲۳۵۱ هيأت تخصصي مالياتي، بانکي ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۷ تصويب‌نامه شماره ۱۱۵۲۶۶/ت۵۸۷۹۱...
۱۰/۰۴/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۲۴۲۴۱۹ هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابلاغيه شماره‌هاي ۰۰۱ ـ ۹۸۱DPM-IOP-...
۱۰/۰۴/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۲۲۶۴۸۸ هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: مصوبه شماره ۵۰۰۴۳ت۶۱/۲۴۶...
۱۰/۰۴/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۲۴۱۳۸۴ هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بخشنامه شماره ۲۵۹۹۸ ـ ۲۲/۵/۱۴۰۱...
۱۰/۰۴/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۲۴۰۶۴۲ هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: طبقه‌بندي مصوبه جلسه ۳۰ شوراي...
۱۰/۰۴/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۲۳۶۹۶۲ هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: کل بخشنامه شماره ۳۸۰۱۶ مورخ...
۱۰/۰۴/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۲۳۴۳۸۶ هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۵ ـ۳ و ۵ ـ۴ دستورالعمل...
۱۰/۰۴/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۲۳۷۵۰۳ هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۳ مصوبه شماره ۱۶۸۲۱۶/ت...
۱۰/۰۴/۱۴۰۳
رأي شماره ۲۷۶۰۱۱۰ هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: جزئي از ماده ۴۴ و بند ۲ شق...
۱۰/۰۴/۱۴۰۳
رأي شماره ۲۷۷۷۴۸۸ هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۵ مصوبه شماره ۲۵۴۹۷۳/۶۳...
۰۹/۰۴/۱۴۰۳