آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح تصويب نامه شماره ۴۱۵۹۷/ت۵۵۵۰۰هـ مورخ ۵/۴/۱۳۹۷ و اصلاحات بعدي آن
۲۵/۰۱/۱۴۰۰
اصلاح بند (۱) تصويب¬نامه شماره ۸۳۱۱۰/ت۵۸۰۶۸هـ مورخ ۲۱/۷/۱۳۹۹
۱۱/۰۱/۱۴۰۰
اصلاح تبصره (۳) الحاقي به بند (۱) تصويب¬نامه شماره ۶۳۷۹۳/ت۵۵۶۳۳هـ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۷ موضوع بند (۱) تصويب‌نامه...
۱۱/۰۱/۱۴۰۰
اصلاح تصويب¬نامه شماره ۱۱۵۲۷۴/ت۵۸۳۱۷هـ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۹
۱۱/۰۱/۱۴۰۰
اصلاح جزء (الف) بند (۳) تصويب‌نامه شماره ۹۱۱۹۴/ت۵۶۴۱۱هـ مورخ ۱۲/۸/۱۳۹۹
۱۳/۱۲/۱۳۹۹
اصلاح آيين نامه اجرايي قانون اقدام راهبردي براي لغو تحريم ها و صيانت از منافع ملت ايران
۱۳/۱۲/۱۳۹۹
اصلاح بند (۱) تصويب‌نامه شماره ۷۴۲۶۴/ت۵۸۰۳۶هـ مورخ ۱/۷/۱۳۹۹
۱۱/۱۲/۱۳۹۹
اصلاح تبصره (۳) الحاقي به جزء (۱) تصويب‌نامه شماره ۶۳۷۹۳/ت۵۵۶۳۳هـ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۷
۰۴/۱۲/۱۳۹۹
اصلاح تصويب نامه شماره ۷۰۳۵۸/ت۵۴۲۴۰هـ مورخ ۹/۶/۱۳۹۶
۲۸/۱۱/۱۳۹۹
اصلاح تعرفه¬هاي خدمات تشخيصي و درماني در بخش خصوصي در سال ۱۳۹۹
۲۰/۱۱/۱۳۹۹
اصلاح جدول پيوست موضوع بند (۱) تصويب‌نامه شماره ۹۸۲۲۴/ت۵۸۱۳۹هـ مورخ ۱/۹/۱۳۹۹
۱۵/۱۱/۱۳۹۹
اصلاح بند (۱) تصويب‌نامه شماره ۸۰۴۶۵/ت۵۶۹۹۶هـ مورخ ۳۱/۶/۱۳۹۸
۱۲/۱۱/۱۳۹۹
اصلاح بند (۳) تصويب‌نامه شماره ۶۸۹۲۴/ت۵۸۰۰۴ک مورخ ۲۲/۶/۱۳۹۹
۱۲/۱۱/۱۳۹۹
آيين‌نامه اجرايي بند (چ) ماده (۱۳) قانون مديريت بحران کشور
۲۳/۱۰/۱۳۹۹
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۲۰۴۳۵/ت۵۷۶۷۶هـ مورخ ۳۱/۲/۱۳۹۹
۱۶/۱۰/۱۳۹۹