آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح دستورالعمل حفظ شان و منزلت کارکنان قوه ‌قضاييه
۱۲/۰۴/۱۴۰۳
آيين‌نامه شرايط قضات دادسرا و دادگاه در رسيدگي به جرائم مربوط به مفاسد اقتصادي و مالي و دوره‌هاي آموزشي...
۱۲/۰۴/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۲۶۲۴۹۹ هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با موضوع: رديف هاي ۳ الي ۷ جدول بند ۱ و...
۱۱/۰۴/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۱۴۹۰۶۶ هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با موضوع: تعرفه شماره ۲۸-۲ سال ۹۸ دفترچه...
۱۱/۰۴/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۱۴۴۸۹۲ هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۶ عوارض مازاد تراکم سال...
۱۱/۰۴/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۲۶۳۸۲۷ هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۱۶ عوارض بر فضاي شهري مورد...
۱۱/۰۴/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۴۱۵۱۹۶ هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري با موضوع: تبصره...
۱۱/۰۴/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۲۹۸۲۲۹ هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري با موضوع: قسمت پاياني...
۱۱/۰۴/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۲۹۹۹۳۸ هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري با موضوع: تصويب نامه...
۱۱/۰۴/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۴۰۴۵۵۴ هيأت تخصصي کار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري با موضوع: نامه شماره ۴۱۸۶ مورخ...
۱۱/۰۴/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۳۴۳۰۹۵ هيأت تخصصي ديوان عدالت اداري با موضوع: دستورالعمل ۳۵۷۲۲/ن مورخ ۱۵/۱۲/۷۳ اداره کل نظارت...
۱۱/۰۴/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۳۵۷۹۲۲ هيأت تخصصي کار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري با موضوع: آئين‌نامه مشاوران...
۱۱/۰۴/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۴۰۵۴۰۹ هيأت تخصصي کار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري با موضوع: تصويب‌نامه مورخ ۲۰/۱۱/۹۸...
۱۱/۰۴/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۳۳۹۱۷۹ هيأت تخصصي کار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري با موضوع: مصوبه درخواست ابطال...
۱۱/۰۴/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۳۶۰۲۱۸ هيأت تخصصي کار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۱۰ اساسنامه...
۱۱/۰۴/۱۴۰۳