آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح بند (۱) تصويب‌نامه شماره ۱۰۱۴۶۵/ت۵۹۳۱۱هـ مورخ ۶/۹/۱۴۰۰
۰۷/۱۰/۱۴۰۰
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۹۹۳۹۶/ت۵۴۸۲۳هـ مورخ ۲/۹/۱۴۰۰
۲۵/۰۹/۱۴۰۰
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۷۷۵۹۳/ت۵۹۲۶۹هـ مورخ ۲۴/۷/۱۴۰۰
۱۶/۰۸/۱۴۰۰
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۱۲۷۸۱۱/ت۴۹۶۵۴هـ مورخ ۱۶/۷/۱۳۹۲
۰۱/۰۸/۱۴۰۰
اصلاح ماده (۶) اصلاحي آيين نامه اجرايي بند(۳) قانون الحاق يک ماده به قانون تعيين‌تکليف استخدامي معلمين...
۰۱/۰۸/۱۴۰۰
اصلاح بند (۳) تصويب نامه شماره ۴۵۸۹۶/ت۵۹۰۰۹هـ مورخ ۲۸/۴/۱۴۰۰
۰۴/۰۷/۱۴۰۰
اصلاح آيين‌نامه اجرايي ماده (۱۴) قانون حمايت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنايع دستي
۲۹/۰۶/۱۴۰۰
اصلاح ماده (۳) تصويب¬نامه شماره ۳۶۵۷۰/ت۵۵۹۳۹هـ مورخ ۵/۴/۱۴۰۰
۲۳/۰۶/۱۴۰۰
اصلاح آيين نامه اجرايي بند (و) تبصره (۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
۱۶/۰۶/۱۴۰۰
اصلاح آيين نامه اجرايي تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
۱۶/۰۶/۱۴۰۰
اصلاح تصويب‌نامه در خصوص تعرفه‌هاي خدمات تشخيصي و درماني بخش خيريه و موقوفه در سال ۱۴۰۰
۰۶/۰۶/۱۴۰۰
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۱۵۵۲۶۹ /ت ۵۴۰۵۹هـ مورخ ۸ /۱۲ /۱۳۹۵
۰۴/۰۶/۱۴۰۰
اصلاح بند (۵) ماده (۱) آيين‌نامه اجرايي بند (ج) ماده (۹۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي...
۰۴/۰۶/۱۴۰۰
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۲۶۹۵۶/ت۵۸۸۲۶هـ مورخ ۱۱/۳/۱۴۰۰
۰۲/۰۶/۱۴۰۰
اصلاح تصويب نامه شماره ۱۶۶۳۶۵/ت۵۴۱۵۰هـ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۵
۱۸/۰۵/۱۴۰۰