آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح ماده (۳) اصلاحي تصويب‌نامه شماره ۱۳۴۶۸۴/ت۵۳۷۰۶هـ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۶
۲۸/۱۲/۱۴۰۰
اصلاح جداول پيوست تصويب‌نامه شماره ۱۱۳۴۴۵/ت۵۹۰۳۳هـ مورخ ۲۴/۹/۱۴۰۰
۲۵/۱۲/۱۴۰۰
اصلاح بند (۱) تصويب‌نامه شماره ۱۵۰۹۳۳/ت۵۸۵۷۳هـ مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۹
۲۳/۱۲/۱۴۰۰
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۱۱۳۴۴۵/ت۵۹۰۳۳هـ مورخ ۲۴/۹/۱۴۰۰
۲۰/۱۱/۱۴۰۰
اصلاح جداول (الف) و (ب) اصلاحي بند (۲) تصويب‌نامه شماره ۱۷۹۳۹۸/ت۴۶۸۴۴ک مورخ ۱۳/۹/۱۳۹۱ موضوع قانون...
۱۸/۱۱/۱۴۰۰
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۱۲۵۳۶/ت۵۸۷۱۵هـ مورخ ۷/۲/۱۴۰۰
۱۸/۱۱/۱۴۰۰
اصلاح بند (۱) ماده (۲) و بندهاي (۲)، (۴)، (۶)، (۷) و (۹) ماده (۷) اساسنامه شرکت سهامي مديريت شبکه برق...
۱۸/۱۱/۱۴۰۰
اصلاح جزء (۲) بند (الف) تصويب‌نامه شماره ۷۲۱۹۱/ت۵۶۸۰۳هـ مورخ ۱۲/۶/۱۳۹۸
۲۸/۱۰/۱۴۰۰
اصلاح ماده (۵) اصلاحي اساسنامه شرکت مادر تخصصي سازمان صنايع کوچک و شهرک هاي صنعتي ايران
۲۸/۱۰/۱۴۰۰
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۹۳۸۷۲/ت۵۷۸۶۰هـ مورخ ۲۴/۸/۱۴۰۰
۲۵/۱۰/۱۴۰۰
اصلاح تصويب¬نامه شماره ۶۶۷۵۷/ت۵۹۱۹۱هـ مورخ ۲۸/۶/۱۴۰۰
۱۸/۱۰/۱۴۰۰
اصلاح جزء (د) بند (۱) تصويب¬نامه شماره ۲۶۶۰۴/ت۲۵۶۴۳هـ مورخ ۱۵/۵/۱۳۸۲
۱۸/۱۰/۱۴۰۰
اصلاح تصويب¬نامه شماره ۹۵۲۷۷/ت۵۹۲۷۹هـ مورخ ۲۵/۸/۱۴۰۰
۰۷/۱۰/۱۴۰۰
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۷۰۳۵۸/ت۵۴۲۴۰هـ مورخ ۹/۶/۱۳۹۶
۰۷/۱۰/۱۴۰۰
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۶۳۷۳۷/ت۵۹۰۴۲هـ مورخ ۲۱/۶/۱۴۰۰
۰۷/۱۰/۱۴۰۰