آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
قانون اصلاح قانون ممنوعيت به‌کارگيري بازنشستگان
۳۱/۰۶/۱۳۹۷
فهرست قوانين منسوخ صريح مرتبط با کدهاي انتخابات، صنعت، معدن، تجارت و محيط زيست
۳۰/۰۵/۱۳۹۷
قانون اصلاح قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم
۲۳/۰۵/۱۳۹۷
قانون اصلاح قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي
۱۶/۰۵/۱۳۹۷
قانون الحاق موادي به قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي
۱۴/۰۵/۱۳۹۷
قانون ممنوعيت تبليغات و معرفي محصولات و خدمات غيرمجاز و آسيب‌رسان به سلامت در رسانه‌هاي ارتباط جمعي...
۱۱/۰۵/۱۳۹۷
قانون اصلاح قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران
۰۹/۰۵/۱۳۹۷
قانون تمديد مهلت جذب اعتبارات تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي سال ۱۳۹۶ کل کشور
۰۹/۰۵/۱۳۹۷
قانون دائمي شدن قانون مجازات اسلامي
۰۴/۰۵/۱۳۹۷
قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به پيمان مودت و همکاري در جنوب شرقي آسيا
۰۳/۰۵/۱۳۹۷
قانون دائمي شدن قانون آيين د ادرسي کيفري
۲۰/۰۴/۱۳۹۷
قانون الحاق موادي به قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور
۳۱/۰۳/۱۳۹۷
قانون تفسير جزء (۱) بند «الف» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور
۰۹/۰۳/۱۳۹۷
قانون تفسير بند (الف) تبصره (۲) ماده (۷۶) قانون تأمين اجتماعي اصلاحي مصوب ۱۴/۷/۱۳۸۰
۰۱/۰۳/۱۳۹۷
اصلاحيه قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور
۲۵/۰۲/۱۳۹۷