آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
دستورالعمل عملياتي واپايش تهديدات ناشي از ناقل مهاجم زيستي (پشه آئدس) (طرح ملي مقابله با ناقلين مهاجم...
۰۷/۰۴/۱۴۰۳
مصوبات دوازدهمين جلسه هيات امناي موزه ملي انقلاب اسلامي و دفاع مقدس
۱۹/۰۲/۱۴۰۳
نظام فني و تخصصي حفاظت از زيرساخت‌هاي کشور
۲۵/۰۹/۱۴۰۲
نظام آمادگي و رزمايش دستگاه‌هاي اجرايي در برابر تهديدات
۲۵/۰۹/۱۴۰۲
نظام جامع عملياتي پدافند غيرعامل کشور
۲۵/۰۹/۱۴۰۲
نظام عملياتي پدافند زيستي کشور
۲۵/۰۹/۱۴۰۲
نظام مصون‌سازي و عمليّات پدافند شيميايي کشور
۲۵/۰۹/۱۴۰۲
طرح راهبردي حفاظت از زيرساخت‌هاي کشور
۲۵/۰۹/۱۴۰۲
نظام عملياتي پدافند مردم محور (صيانت و حفاظت از مردم در شرايط اضطراريِ بحران ناشي از تهديد و جنگ)
۲۵/۰۹/۱۴۰۲
مصوبات يازدهمين جلسه هيئت امناي موزه ملي انقلاب اسلامي ودفاع مقدس
۲۲/۰۱/۱۴۰۲
آيين‌نامه برگزاري مراسم ملي تشييع شهداي گمنام
۲۲/۰۱/۱۴۰۲
آيين‌نامه گراميداشت مناسبت‌هاي ملي دفاع مقدس و مقاومت
۲۲/۰۱/۱۴۰۲
طـرح راهبـردي حفـاظت از زيـرساخت‌هاي کشـور
۲۴/۰۸/۱۴۰۱
مصوبات دهمين جلسه هيئت امناي موزه ملي انقلاب اسلامي و دفاع مقدس
۲۶/۰۷/۱۴۰۱
مصوبه تعيين اعضاي هيأت امناي بنياد حفظ آثار و نشر ارزش‌هاي دفاع مقدس
۰۷/۰۶/۱۴۰۱