آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
آيين‌نامه انتظام‌بخشي، شفاف‌سازي و ضابطه‌مندسازي درآمدها و هزينه‌هاي شرکت‌هاي دولتي
۱۰/۰۵/۱۴۰۲
آيين نامه اجرايي تبصره ماده (۱) قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها
۲۲/۱۲/۱۴۰۱
آيين نامه حمايت از نخبگان ايراني
۲۲/۱۲/۱۴۰۱
اصلاح آيين‌نامه نحوه استفاده از خدمات اشخاص به صورت خريد خدمت توسط ارتش جمهوري اسلامي ايران و سپاه...
۱۷/۱۱/۱۴۰۱
آيين‌نامه اجرايي بندهاي (الف) و (ب) ماده (۹) قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي کشور و حمايت...
۱۷/۱۱/۱۴۰۱
قانون اصلاح ماده (۱۲۲) قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي
۲۶/۰۷/۱۴۰۱
آيين‌نامه اصلاحي شوراي هنر
۲۲/۰۶/۱۴۰۱
آيين نامه اجرايي بند (خ) الحاقي به ماده (۲) قانون توسعه و بهينه سازي آب شرب شهري و روستايي در کشور
۱۹/۰۶/۱۴۰۱
آيين‌نامه اجرايي ماده (۱۰) قانون حمايت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنيان و تجاري‌سازي نوآوري‌ها و اختراعات
۱۹/۰۶/۱۴۰۱
آيين‌نامه اجرايي بند (ب) ماده (۱۷) قانون جهش توليد دانش بنيان
۱۹/۰۶/۱۴۰۱
آيين‌نامه حمايت از توليد، دانش بنيان و اشتغال آفرين در حوزه صنعت، معدن و تجارت
۰۷/۰۶/۱۴۰۱
آيين‌نامه حمايت از توليد، دانش‌بنيان و اشتغال آفرين در حوزه اقتصاد
۰۷/۰۶/۱۴۰۱
آيين نامه اجرايي بند (ز) تبصره (۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
۰۷/۰۶/۱۴۰۱
آيين‌نامه اجرايي بند (ق) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
۰۷/۰۶/۱۴۰۱
آيين نامه اجرايي بند (هـ ‍‍( تبصره (۱۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
۰۷/۰۶/۱۴۰۱