آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
نظام عملیاتی پدافند زیستی کشور
۰۶/۰۹/۱۴۰۰
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح جامع ـ تفصیلی شهر یزدانشهر
۰۶/۰۹/۱۴۰۰
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون پیش‌آمدگی (کنسول) در معابر شهرهای استان تهران
۰۶/۰۹/۱۴۰۰
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون الزامات و ضوابط عام شهر دوستدار کودک
۰۶/۰۹/۱۴۰۰
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت اساسی الحاق ۱۱۳ هکتاری به محدوده شهر زاهدان جهت...
۰۶/۰۹/۱۴۰۰
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون سند میانکار طرح جامع شهر کرمانشاه
۰۶/۰۹/۱۴۰۰
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح جامع شهرک نیشتمان سنندج
۰۶/۰۹/۱۴۰۰
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت اساسی زاهدان (ایجاد دانشگاه فرهنگیان در حریم شهر...
۰۶/۰۹/۱۴۰۰
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون ناحیه منفصل گویم شیراز
۰۶/۰۹/۱۴۰۰
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح جامع شهر زنجان
۰۶/۰۹/۱۴۰۰
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح توسعه پردیس دانش و سلامت موسوم به طرح توسعه بیمارستان...
۰۶/۰۹/۱۴۰۰
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون بازنگری و اصلاح شیوه‌نامه شناسایی محدوده‌ها و محلات هدف...
۰۶/۰۹/۱۴۰۰
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح مطالعاتی و راهنمای تدوین الگوی کشاورزی شهری در پارک‌ها...
۰۶/۰۹/۱۴۰۰
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مکانیابی و ضوابط و مقررات ساخت بناهای بلندمرتبه در محدوده...
۰۶/۰۹/۱۴۰۰
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر ساری انتزاع...
۰۶/۰۹/۱۴۰۰