آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح بند (۲) تصويب‌نامه شماره ۹۸۳۷۹/ت۶۰۱۵۷هـ مورخ ۷/۶/۱۴۰۱ و بند (۳) تصويب‌نامه شماره ۹۸۳۷۰/ت۶۰۱۵۶هـ...
۱۱/۰۷/۱۴۰۱
اصلاح مواد (۳) و (۷) آيين‌نامه اجرايي بند (ز) تبصره (۱۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
۱۱/۰۷/۱۴۰۱
الحاق بند (۲) به تصويب‌نامه شماره ۶۸۳۵۵/ت۵۷۴۹۵هـ مورخ ۱۹/۶/۱۳۹۹
۱۱/۰۷/۱۴۰۱
الحاق رديف (۵) به جدول تصويب‌نامه شماره ۱۴۱۴۳۹/ت۵۹۳۱۴هـ مورخ ۱۰/۱۱/۱۴۰۰
۱۱/۰۷/۱۴۰۱
بخشنامه در خصوص اجراي طرح شناورسازي ساعت آغاز فعاليت کليه دستگاه‌هاي اجرايي مستقر در تهران
۱۱/۰۷/۱۴۰۱
نظريه‌‌‌هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول...
۱۱/۰۷/۱۴۰۱
رأي شماره ۱۰۰۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: تصويب‌نامه شماره ۷۹۱۰۷/ت۳۴۳۹۴هـ ـ ۲۲/۱۲/۱۳۸۴ هيأت...
۰۹/۰۷/۱۴۰۱
رأي شماره ۱۰۰۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ۱ـ بندهاي الف ـ۱ و الف ـ۲ از فصل هجدهم تعرفه عوارض...
۰۹/۰۷/۱۴۰۱
رأي شماره ۱۰۰۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۱۰ ضوابط اجرايي موضوع بند (ب) تبصره ۶ قانون...
۰۹/۰۷/۱۴۰۱
رأي شماره ۱۰۰۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: رديف ۱ ماده۱۸ تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري...
۰۹/۰۷/۱۴۰۱
رأي شماره ۹۹۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: اطلاق نامه شماره ۲۱۰۳۹/۳۱/۴۰۰ مورخ ۱۰/۳/۱۴۰۰ مدير...
۰۹/۰۷/۱۴۰۱
رأي شماره ۹۹۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ۱ـ ماده۱۷ تعرفه عوارض، بهاي خدمات و ساير درآمدهاي...
۰۹/۰۷/۱۴۰۱
رأي شماره ۹۹۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: در اجراي بند (ب) ماده۸۴ قانون تشکيلات و آيين دادرسي...
۰۹/۰۷/۱۴۰۱
رأي شماره ۹۷۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ۱ـ حکم مقرر در ماده۲۰ و تبصره ۱ آن از تعرفه عوارض...
۰۹/۰۷/۱۴۰۱
رأي شماره ۹۷۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: اطلاق تبصره‌هاي ۱ و ۲ تعرفه (۶ـ۲) از تعرفه عوارض...
۰۹/۰۷/۱۴۰۱