آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأي شماره ۲۴۷۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۹ صورتجلسه مورخ ۲/۲/۱۳۹۶ هيأت امناي دانشگاه...
۰۸/۰۱/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۴۵۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: تبصره ۶ از صفحه ۶ تعرفه عوارض محلي سال ۱۴۰۰ شوراي...
۰۸/۰۱/۱۴۰۲
رأي وحدت رويه شماره ۸۲۸ هيأت عمومي ديوان عالي کشور
۰۸/۰۱/۱۴۰۲
قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
۰۶/۰۱/۱۴۰۲
مصوبات هفتاد و سومين نشست هيأت مقررات‌زدايي و بهبود محيط کسب و کار
۲۸/۱۲/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص انجام مذاکره، پيش¬امضا (پاراف) و امضاي موقت سند الحاقي اصلاح قانون موافقتنامه حمل...
۲۸/۱۲/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص مذاکره، پيش¬امضا (پاراف) و امضاي موقت موافقتنامه همکاري در حفظ نباتات و قرنطينه گياهي...
۲۸/۱۲/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص تعيين حق‌السهم دولت از درآمد ارائه خدمت مکالمه ويديويي تا انتهاي سال ۱۴۰۳
۲۸/۱۲/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص جبران خسارات وقوع زلزله‌هاي مورخ ۲۲/۹/۱۴۰۱ و ۳/۱۰/۱۴۰۱ در شهرستان‌هاي بشرويه و طبس
۲۸/۱۲/۱۴۰۱
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۲۰۶۷۷۴/ت۶۰۰۱۲هـ مورخ ۸/۱۱/۱۴۰۱
۲۸/۱۲/۱۴۰۱
اصلاح ماده (۳) آيين‌نامه اجرايي شرايط احراز تصدي سمت شهردار
۲۸/۱۲/۱۴۰۱
آيين‌نامه نحوه‌ برگزاري و نظارت بر انتخابات شوراي مرکزي، شوراهاي مناطق و هيئت بازرسان سازمان نظام روان¬شناسي...
۲۸/۱۲/۱۴۰۱
آيين‌نامه حمايت از توليد، دانش بنيان و اشتغال آفرين در حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات و اقتصاد رقومي...
۲۸/۱۲/۱۴۰۱
آيين‌نامه حمايت از توليد، دانش‌بنيان و اشتغال آفرين در حوزه راه و شهرسازي
۲۸/۱۲/۱۴۰۱
بخشنامه قوه قضائيه در خصوص قيمت ديه کامله در ماه‌هاي غيرحرام از ابتداي سال ۱۴۰۲
۲۸/۱۲/۱۴۰۱