آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأي شماره ۳۰۱۹۸۲۶ هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري با موضوع: نامه...
۰۴/۰۲/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۰۱۷۲۹۵ هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري با موضوع: نامه...
۰۴/۰۲/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۰۱۲۵۱۵ هيأت تخصصي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند (ج) مصوبه شماره ۲۹۷۵۹/ت۳۲۴۳۲ک مورخ ۱۳۸۴/۵/۱۵...
۰۴/۰۲/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۰۱۱۷۲۷ هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري با موضوع: قسمتي...
۰۴/۰۲/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۰۱۰۳۷۷ هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري با موضوع: بند (ز)...
۰۴/۰۲/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۰۰۵۷۶۴ هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري با موضوع: بخشنامه...
۰۴/۰۲/۱۴۰۳
رأي شماره ۲۹۹۶۸۲۹ هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري با موضوع: تصويب‌نامه...
۰۴/۰۲/۱۴۰۳
رأي شماره ۲۹۹۳۴۷۷ هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري با موضوع: عبارات...
۰۴/۰۲/۱۴۰۳
رأي شماره ۲۸۵۹۵۷۹ هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري با موضوع: بند (د)...
۰۴/۰۲/۱۴۰۳
در خصوص نحوه اجراي بند (پ) ماده ۶ قانون احکام دائمي برنامه‌هاي توسعه کشور) ابطال نشد رأي شماره ۲۸۶۰۲۱۲...
۰۳/۰۲/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۰۱۱۸۴۰ هيأت تخصصي کار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري با موضوع: نامه شماره ۳۵۰۹۰/۱۲۷۵۷۴۰...
۰۳/۰۲/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۰۱۱۷۳۸ هيأت تخصصي کار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۱ ماده ۶ آيين‌نامه...
۰۳/۰۲/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۰۰۸۰۷۱ هيأت تخصصي کار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري با موضوع: نامه شماره ۳۲۱۷۸...
۰۳/۰۲/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۰۰۵۱۵۷ هيأت تخصصي کار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري با موضوع: کل آيين نامه طرز اجراي...
۰۳/۰۲/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۰۰۴۲۸۰ هيأت تخصصي کار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري با موضوع: نامه شماره ۲۷۹۴ مورخ...
۰۳/۰۲/۱۴۰۳