آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي بانه ـ مريوان
۰۸/۱۱/۱۴۰۱
اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي بوشهر
۰۸/۱۱/۱۴۰۱
اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي سيستان
۰۸/۱۱/۱۴۰۱
اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي قصرشيرين
۰۸/۱۱/۱۴۰۱
اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي اينچه برون
۰۸/۱۱/۱۴۰۱
اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي مهران
۰۸/۱۱/۱۴۰۱
نظريه‌‌‌هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول...
۰۴/۱۱/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهرهاي بندر امام...
۰۴/۱۱/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر جيرفت
۰۴/۱۱/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص سند ميانکار طرح جامع شهر اروميه
۰۴/۱۱/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر تربت حيدريه
۰۴/۱۱/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون طرح شناسايي پهنه‌هاي واجد قابليت توسعه‌هاي شهري جديد...
۰۴/۱۱/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون منطقه نمونه گردشگري سلمان فيروزکوه (سيبلند)
۰۴/۱۱/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص الحاق اراضي به محدوده شهر ميبد
۰۴/۱۱/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهرکرد
۰۴/۱۱/۱۴۰۱