آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
آيين‌نامه اجرايي بند (ص) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
۲۶/۰۵/۱۴۰۱
آيين نامه اجرايي بند (ط) تبصره (۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
۲۶/۰۵/۱۴۰۱
آيين نامه اجرايي بند (ز) تبصره (۱۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
۲۶/۰۵/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص تعيين دستگاه‌هاي مسئول کميسيون‌هاي مشترک اقتصادي جمهوري اسلامي ايران با کشورهاي...
۲۶/۰۵/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص تعديل نصابهاي مندرج در قانون ماليات‌هاي مستقيم
۲۶/۰۵/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص ايجاد پست مشاور امور زنان و خانواده در دستگاههاي اجرايي
۲۶/۰۵/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص تغيير دستگاه اجرايي طرح احداث بيمارستان (۷۰۰) تختخوابي ميانرود شيراز به شماره طبقه‌بندي...
۲۶/۰۵/۱۴۰۱
اصلاحيه قانون انتقال آب از درياي عمان به استان سيستان و بلوچستان
۲۶/۰۵/۱۴۰۱
اصلاح آيين‌نامه اجرايي تبصره (۱۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
۲۶/۰۵/۱۴۰۱
مصوبه افزايش ظرفيت پذيرش دندان‌پزشکي در مقطع عمومي
۲۶/۰۵/۱۴۰۱
اصلاح آيين‌نامه تضمين معاملات دولتي
۲۶/۰۵/۱۴۰۱
آيين‌نامه انتظام‌بخشي شرکت هاي دو‌لتي موضوع بند (ه‍ـ) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل...
۲۶/۰۵/۱۴۰۱
آيين نامه توليد، دانش بنيان و اشتغال زايي در صنعت نفت
۲۶/۰۵/۱۴۰۱
آيين نامه اجرايي بند (هـ) تبصره (۱۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
۲۶/۰۵/۱۴۰۱
آيين نامه اجرايي ماده (۷۰) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران
۲۶/۰۵/۱۴۰۱