معرفی مسئولین

  مسئولین روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

   

  سمت 

  نام و نام خانوادگی

   مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره   

  آقای دکتر مجید اکبرپور         

   عضو هیئت مدیره

  آقای هاشمی نیا

   عضو هیئت مدیره

  خانم جلالی

   ذیحساب و مدیر امور مالی  اداری

  خانم سحر غندالی

   معاون امور اداری

  خانم بتول چزانی 

   مدیر فنی چاپ

  آقای محمد پارسا

   معاون فنی چاپ

  آقای امیر مومنی رمضانی

   مدیر فناوری اطلاعات

  خانم معصومه سرفراز