گروه
جستجو در
فروشگاه

تنقیح قانون روابط موجر و مستاجرمصوب 2/5/1356تدوین : منوچهر کیانوش

چاپ اول...

تنقیح قانون روابط موجر و مستاجر
۸۰,۰۰۰  ریال 
مجموعه قوانین بین الملل


چاپ اول : بهار 1397

مجموعه قوانین بین الملل
۹۰,۰۰۰  ریال 

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجنماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ( 1400-1396 )وقانون احکام دائمی برنامه...

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجنماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
۱۷۰,۰۰۰  ریال 
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت


 چاپ اول : بهار 1397


 
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
۱۰۰,۰۰۰  ریال 

   قانون شهرداری  با اصلاحات و الحاقات  بعدی

چاپ اول : بهار 1397

قانون شهرداری
۱۲۰,۰۰۰  ریال 
قانون و آیین نامه های راهنمایی و رانندگی


نوبت چاپ : چاپ دوم ، بهار 1397
قانون و آیین نامه های راهنمایی و رانندگی
۱۲۰,۰۰۰  ریال 
قانون اجرای احکام  مدنی


چاپ اول : بهار 1397
قانون اجرای احکام  مدنی
۷۰,۰۰۰  ریال 

قانون روابط  موجر و مستاجرمصوب 2/5/1356

چاپ اول : بهار 1397

قانون روابط  موجر و مستاجر
۸۰,۰۰۰  ریال